UWAGA: ZMIANA REGULAMINU KONKURSU NR 1/2012
A A A

W dniu 31 października br. Zarządzeniem nr K-021-78/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. Continue reading

W dniu 31 października br. Zarządzeniem nr K-021-78/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Zarządzenie wprowadza zmiany następujących zapisów:

1. Paragraf 24 ust.4 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, (zwanego dalej Regulaminem Konkursu) otrzymuje następujące brzmienie:

„Ocena finansowa dokonywana jest na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia” w odniesieniu do kryterium wykonalności i trwałości finansowej przedsięwzięcia opisanego w § 22 ust. 3 niniejszego Regulaminu. W odniesieniu do listy kryteriów zamieszczonych w załączniku  nr 6 do niniejszego regulaminu, ocena finansowa ma charakter punktowy i wymaga pisemnego uzasadnienia. Warunkiem pozytywnego przejścia oceny finansowej jest uzyskanie wskazania „spełnia” od obu ekspertów oceniających. W przypadku rozbieżności w ocenie ekspertów, wniosek kierowany jest do oceny trzeciego eksperta, który dokonuje oceny tylko w odniesieniu do kryterium wykonalności i trwałości finansowej przedsięwzięcia, a jego ocena jest wiążąca. Dla pozytywnego przejścia oceny finansowej nie ma znaczenia punktacja przyznana w odniesieniu do kryteriów zamieszczonych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.”

 

2. Paragraf 24 ust. 7 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„Projekt podlegać będzie odrzuceniu, jeżeli dopuszczalna korekta:

a)  nie zostanie złożona,

b)  nie zostanie złożona zgodnie z zapisami określonymi w ust. 4-7, z zastrzeżeniem ust. 8,

c)  pomimo korekty formularz wniosku o dofinansowanie lub załączona do niego dokumentacja zawierać będzie błędy lub uchybienia, lub jeżeli dodatkowe
wyjaśnienia na piśmie okażą się niewystarczające, z zastrzeżeniem ust. 8.”

 

3. W paragrafie 24 Regulaminu Konkursu dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca wprowadził  do wniosku o dofinansowanie lub do załączonej do niego dokumentacji dodatkowe zmiany, które nie są konsekwencją naniesienia poprawek wskazanych przez Instytucję Realizującą, Instytucja Realizująca wezwie Wnioskodawcę do usunięcia przedmiotowych zmian i przedłożenia tak skorygowanych dokumentów w 2 egzemplarzach w terminie 4 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, projekt zostanie odrzucony.”

 

4. Paragraf 25 ust. 3 pkt. b) Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„jednokrotnie w trakcie oceny finansowo-merytorycznej w przypadku sytuacji opisanej w § 26 ust. 10.”

 

5. Paragraf 25 ust. 7 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„Projekt podlegać będzie odrzuceniu jeżeli dopuszczalne uzupełnienia formularza wniosku o dofinansowanie lub załączonej do niego dokumentacji, jak również dodatkowe wyjaśnienia:

a)  nie zostaną złożone w terminie określonym w ust. 5;

b)  pomimo uzupełnienia, formularz wniosku o dofinansowanie lub załączona do niego dokumentacja nadal zawierać będzie błędy lub uchybienia lub jeżeli dodatkowe wyjaśnienia na piśmie okażą się niewystarczające, z zastrzeżeniem ust. 8;

c)  uzupełnienia polegać będą na wprowadzeniu zmian w formularzu wniosku
o dofinansowanie lub załączonej do niego dokumentacji bez przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie, stosownie do brzmienia ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 8.”

 

6. W Paragrafie 25 Regulaminu Konkursu dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca wprowadził do wniosku                               o dofinansowanie lub do załączonej do niego dokumentacji  dodatkowe zmiany, które nie są konsekwencją uzupełnienia elementów wskazanych przez Instytucję Realizującą,  Instytucja Realizująca wezwie Wnioskodawcę do usunięcia przedmiotowych zmian i przedłożenia tak skorygowanych dokumentów w 2 egzemplarzach w terminie 4 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, projekt zostanie odrzucony.”

 

7. Paragraf 26 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„Ocena finansowo-merytoryczna wniosku

 1. Dokonanie oceny finansowo-merytorycznej wniosku aplikacyjnego, jest zadaniem Komisji Oceny Projektów.
 2. Ocena finansowo-merytoryczna wniosku zostanie przeprowadzona przez czterech ekspertów: dwóch z zakresu finansowego (ocena finansowa) i dwóch z zakresu merytorycznego (ocena merytoryczna).
 3. Ocena finansowo-merytoryczna zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty zakończenia etapu oceny formalnej.
 4.  Ocena finansowa dokonywana jest na zasadzie „spełnia”, „nie spełnia” w odniesieniu do kryterium wykonalności i trwałości finansowej przedsięwzięcia opisanego w § 22 ust. 3 niniejszego Regulaminu. W odniesieniu do listy kryteriów zamieszczonych w załączniku  nr 6 do niniejszego regulaminu, ocena finansowa ma charakter punktowy i wymaga pisemnego uzasadnienia. Warunkiem pozytywnego przejścia oceny finansowej jest uzyskanie wskazania „spełnia” od obu ekspertów oceniających. Dla pozytywnego przejścia oceny finansowej nie ma znaczenia punktacja przyznana w odniesieniu do kryteriów zamieszczonych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 5. Oceny finansowej w odniesieniu do kryteriów zamieszczonych w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu dokonuje się z wyłączeniem oceny kryteriów z grupy pod nazwą „Znaczenie projektu”.
 6. Ocena merytoryczna jest oceną punktową wymagającą pisemnego uzasadnienia, przeprowadzaną na podstawie listy kryteriów zamieszczonych w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 7.  Eksperci dokonują oceny finansowo – merytorycznej  w sposób niezależny.
 8. Ostateczna ocena finansowo–merytoryczna stanowi średnią ocen przyznanych przez dwie pary oceniających tj. przez 2 ekspertów z zakresu finansowego i 2 ekspertów z zakresu merytorycznego. Oceny przeprowadzone w ramach każdej w dwóch w/w par podlegają arytmetycznemu uśrednieniu, za wyjątkiem kryteriów z grupy pod nazwą „Znaczenie projektu”, które podlegają uśrednieniu tylko w parze ekspertów z zakresu merytorycznego. Średnia arytmetyczna przedstawiana jest w postaci liczb ułamkowych (z jednym miejscem po przecinku). Warunkiem pozytywnego przejścia oceny finansowo – merytorycznej jest spełnienie kryterium wykonalności i trwałości finansowej, uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny finansowo – merytorycznej, oraz co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach każdej grupy kryteriów wyszczególnionych w Kryteriach oceny merytorycznej stanowiących Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku uzyskania w ramach oceny ostatecznej niższej liczby punktów niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w co najmniej  jednej z poszczególnych grup kryteriów wniosek podlega odrzuceniu. Limit 50% punktów możliwych do uzyskania w grupie kryteriów pod nazwą „Znaczenie projektu” weryfikowany jest w odniesieniu do uśrednionej oceny 2 ekspertów z zakresu merytorycznego.
 10. Podczas oceny finansowo-merytorycznej IR na wniosek eksperta może skierować do Wnioskodawcy pismo o złożenie wyjaśnień/uzupełnień, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia odebrania zawiadomienia. Ocena dokonywana jest po otrzymaniu wyjaśnień.
 11. Na etapie oceny finansowo-merytorycznej, w przypadku braku możliwości jej pełnego dokonania lub stwierdzenia braków we wniosku o dofinansowanie lub / i załącznikach do wniosku, które nie zostały zidentyfikowane na etapie weryfikacji formalnej, Komisja Oceny Projektów może skierować do IR informację o konieczności dokonania ponownej weryfikacji formalnej. Wówczas ocena merytoryczna dokonana będzie po uzupełnieniu braków formalnych przez Wnioskodawcę.
 12. Wnioskodawca, którego projekt został odrzucony, uprawniony jest do złożenia protestu  w trybie przewidzianym w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
 13. Lista wniosków z informacją o liczbie punktów uzyskanych w toku oceny finansowo-merytorycznej, a także z informacją o jej pozytywnym/negatywnym wyniku dla każdego wniosku, zostanie przekazana do MaKS.”

 

8. W pozostałym zakresie Regulamin Konkursu nie ulega zmianie.

 

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się z Regulaminem konkursu w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy >> Dokumenty do pobrania.