KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU – RELACJA
A A A

16 listopada 2012 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie uroczyście zainaugurował realizację projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Jak wskazał p.o. Zastępcy Dyrektora ROPS w Krakowie pan Rafał Barański w swoim powitaniu – Chociaż z technicznego punktu widzenia projekt jest systematycznie wdrażany od stycznia 2012 roku, obecnie wchodzi on w swoją kluczową fazę. Dobiega końca ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie przez małopolskie domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym i w pierwszym kwartale 2013 roku rozpocznie się realizacja zwycięskich przedsięwzięć. Dlatego jest to idealny moment, aby oficjalnie otworzyć najważniejszy etap realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Wszystkich zgromadzonych – wśród nich między innymi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura ds. Zagranicznych Programów Współpracy w Ochronie Zdrowia, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i członków Małopolskiego Komitetu Sterującego – przywitał także Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie pan Dominique Favre. Podkreślił on ważną rolę Polski jako odbiorcy prawie połowy środków przeznaczonych przez Szwajcarię na dofinansowanie projektów w krajach, które dołączyły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku oraz później. Wierzę, że Polska, w tym także Małopolska, zrobi dobry użytek z pieniędzy, które zdecydowali się na jej rzecz w referendum przeznaczyć szwajcarscy podatnicy. Mam nadzieję, że wspólnie zrealizujemy projekty, z których wszyscy będziemy mogli być dumni – mówił.

Część merytoryczną konferencji otworzył referat pana Rafała Barańskiego poświęcony projektowi „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w kontekście obecnej i prognozowanej sytuacji demograficznej w Małopolsce, a także w kontekście diagnozy potrzeb w sektorze pomocy społecznej w województwie. Wskazał on zwłaszcza na trend starzenia się społeczeństwa – w 2035 roku już więcej niż co piąty mieszkaniec Małopolski będzie seniorem – i na wyzwania, które niesie to dla polityki społecznej już dziś. Następne wystąpienie, poświęcone instytucjonalnemu wsparciu jednostki i rodziny na przykładzie rozwiązań niemieckich, brytyjskich i szwedzkich w kontekście rozważań o „domności” i „bezdomności”, wygłosiła profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Beata Szluz. Konferencję otwarcia projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończył wykład dr Jolanty Perek-Białas reprezentującej Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Jagielloński traktujący o możliwościach organizacji opieki nad seniorami na przykładzie rozwiązań włoskich w kontekście podobieństw i różnic wobec Polski.

Konferencja otwarcia projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” stanowiła zarazem otwarcie II drugiego dnia Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej. Konferencja ta poświęcona była tematowi „Osoby zależne – opieka i wsparcie. Wyzwania, strategie, kierunki”. W ramach sesji popołudniowych swoje wystąpienia wygłosiły: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak oraz dr Mariola Racław z Uniwersytetu Warszawskiego, a także pani Małgorzata Chrzanowska – koordynatorka Sopockiego Programu Wsparcia Osób Objętych Usługami Opiekuńczymi w Środowisku „Tęczowa Jesień” i Mirosława Zielony – przewodnicząca zespołu ds. osób starszych w ramach Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Konferencję zakończyła debata z udziałem prelegentów i publiczności pt. „Jaka przyszłość opieki nad seniorami – wyzwania, strategie, kierunki” podczas której dyskutowane były między innymi kwestie zalet i wad instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi.