Zmiana Regulaminu Konkursu Nr 1/2012
A A A

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-11/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 … Continue reading

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-11/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w Regulaminie:

1. Paragraf 27 ust. 4 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, otrzymuje następujące brzmienie:

„a) MaKS na podstawie listy wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierającej wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną (będącą wynikiem oceny Komisji Oceny Projektów) dokonuje oceny i wyboru projektów do dofinansowania. MaKS dokonując oceny bierze pod uwagę stopień spełnienia przez dany projekt kryteriów oceny merytorycznej obowiązujących w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem.

b) MaKS dysponuje uprawnieniem przyznania ocenianym projektom dodatkowych punktów, w liczbie nie wyższej niż 5, w odniesieniu do kryterium Zaspokojenie potrzeb społecznych na danym obszarze koncentracji geograficznej. W ramach tego kryterium MaKS dokona oceny adekwatności projektu w odniesieniu do potrzeb społecznych na obszarze województwa małopolskiego. Suma punktów uzyskanych przez dany projekt w wyniku oceny dokonanej przez KOP i MaKS nie może przekroczyć 100.”
2. Par. 27 ust. 5 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„MaKS tworzy Listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składającą się listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania i listy wniosków rezerwowych. Kolejność zamieszczonych na listach projektów jest uwarunkowana sumą uzyskanych punktów z prac Komisji Oceny Projektów oraz dodatkowych punktów przyznanych przez MaKS, o czym mowa w ust.4 pkt.b. W sytuacji równej liczby punktów zadaniem MaKS jest ustalenie kolejności tych projektów na liście rankingowej.”

 

W pozostałym zakresie Regulamin Konkursu nie ulega zmianie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ze zmienionym Regulaminem Konkursu można zapoznać się w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy >> Dokumenty do pobrania lub po kliknięciu w następujący link: http://www.sppw.rops.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/02/Regulamin_konkursu_nr%201%202012-510bd7c48f5c7.pdf .