Województwo Podkarpackie: Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakończył kolejny etap realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”, którym było przyjęcie Uchwały Nr 209/4893/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach projektu KIK/56. Continue reading

Zgodnie z treścią ww. uchwały listę rankingową tworzy 7 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Podkarpaciu – 6 domów pomocy społecznej i 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, natomiast lista rezerwowa to pozostałe 8 Wniosków złożonych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze z województwa podkarpackiego.

Zgodnie z zapisami Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 dotyczącymi wyboru Beneficjentów Zarząd Województwa po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Oceny Projektów oraz z utworzoną przez KOP  listą rankingową i rezerwową, oraz po uzyskaniu opinii Komitetu Sterującego na temat wnioskowanych projektów zatwierdził wybór Beneficjentów do dofinansowania. Na liście rankingowej znalazły się projekty obejmujące następujące placówki:

1. Dom Pomocy Społecznej im. św Ojca Pio w Chmielniku

2. Dom Pomocy Społecznej w Prałkowicach

3. Dom Dziecka w Nowej Grobli

4. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

5. Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie

6. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

7. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Łączna kwota dofinansowania 7 wniosków z listy rankingowej nie wyczerpała w pełni środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Dofinansowanie kolejnego projektu z listy rezerwowej będzie możliwe w sytuacji gdy zostaną oszczędności poprzetargowe lub Beneficjent zgodzi się uzupełnić brakującą kwotę własnymi środkami finansowymi  (czyli wkład własny będzie wyższy niż 15% wartości projektu).

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ogółem 17 wniosków z terenu województwa podkarpackiego od podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej (15) oraz od podmiotów prowadzących całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze (2).

Spośród wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywnie ocenę formalną przeszło 16 wniosków na ogólną wartość 32.906.583 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 27.935.468 PLN. Ze względów formalnych został odrzucony 1 wniosek.