ZMIANA ZAŁąCZNIKA NR 8 DO REGULAMINU KONKURSU NR 1/2012
A A A

Na podstawie Zarządzenia nr K-021- 23/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 … Continue reading

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-23/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w Załączniku nr 8 do Regulaminu (Wzór umowy o dofinansowanie projektu):

- par. 12 ust. 3, który otrzymał brzmienie:

Środki, pochodzące ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy będą przekazane przez Instytucję Realizującą na rachunek bankowy:
a) dochodów Beneficjenta, otwarty w PLN, o numerze ……………………………………….., a następnie przez Beneficjenta środki SPPW zostaną bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy o którym mowa w pkt. b;
b) dochodów i wydatków Beneficjenta/realizatora projektu11 otwarty w PLN, o numerze ………………………………………………….. (konto projektowe).

11 w przypadku, gdy realizującym projekt w imieniu Beneficjenta jest jednostka budżetowa Beneficjenta – niepotrzebne skreślić.

 

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu nie ulega zmianie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ze zmienionym Regulaminem konkursu można zapoznać się w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy >> Dokumenty do pobrania lub po kliknięciu w następujący link: http://www.sppw.rops.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/03/Zalacznik%20nr%208%20do%20Regulaminu-Wzor_umowy_o_dofinansowanie_280313-51543a7ecc1d5.pdf