SPOTKANIE INFORMACYJNO-WDROŻENIOWE Z BENEFICJENTAMI
A A A

Przedstawiciele 8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych wzięli dziś udział w spotkaniu wdrożeniowo-informacyjnym zorganizowanym przez Instytucję Realizującą. Continue reading

Spotkanie z członkami zespołu projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz Zastępcą Dyrektora ROPS w Krakowie miało na celu omówienie różnych aspektów realizacji projektów, w tym podsumowanie działań w okresie od kwietnia do listopada br., obowiązków beneficjentów, postępu rzeczowego i finansowego projektów, realizacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi, raportowaniem, a także zadaniami promocyjnymi.

W trakcie spotkania podsumowano wyniki przeprowadzonych w 2013 r. wizyt monitorujących i kontroli, przedyskutowano kwestie zgłaszane przez beneficjentów podczas doradztwa, a także omówiono „Wytyczne MRR w zakresie udzielania zamówień w ramach SPPW, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych” i „System raportowania o nieprawidłowościach SPPW” obowiązujący dla projektu.

W trakcie spotkania przedstawiony został przez przedstawicieli poszczególnych beneficjentów i realizatorów stan zaawansowania projektów. Zaprezentowali oni również zdjęcia pokazujące działania inwestycyjne i szkoleniowe oraz podzielili się refleksjami dotyczącymi dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu każdego z projektów. Omówiono również działania planowane na 2014 r.