Doposażenie DPS w sprzęt pielęgniarski
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, sprzętu pielęgniarskiego niezbędnego do świadczenia usług pielęgniarskich. Sprzęt ten – zgodnie z założeniami programowymi SPPW stanowić ma minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki. Continue reading

Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w  2013 r. (uczestniczyło w nim 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS), dokonana została analiza zapotrzebowania DPS na niezbędny sprzęt, w zakresie spełniania wymogów Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na podstawie wyników tej analizy Instytucja Realizująca opracowała katalog sprzętu/wyposażenia wynikający ze zgłaszanych w tym zakresie potrzeb DPS oraz pracujących w nich pielęgniarek, z którego zainteresowane organy prowadzące mogą dokonać wyboru najbardziej potrzebnych i niezbędnych narzędzi, które mogą być zakupione w ramach projektu.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia) i Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) zakupiony sprzęt powinien być przeznaczony dla DPS-ów, których pielęgniarki/pielęgniarze uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Wykaz DPS-ów, prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, których personel pielęgniarski uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu znajduje się tutaj.

DPS, których personel pielęgniarski nie uczestniczy w szkoleniach specjalizacyjnych lub kursach kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu nie będą objęte doposażeniem.

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Instytucję Realizującą wyłoniony zostanie wykonawca, który zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt do DPS. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na organ prowadzący DPS. Wszystkie ewentualne koszty związane z przyjęciem oraz utrzymaniem sprzętu ponosić będzie strona przyjmująca sprzęt.

Sprzęt będzie przekazany do DPS-u na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym DPS a ROPS.

W sprawach związanych z realizacją tego działania proszę kontaktować  się z Panią Eweliną Kubacką  – tel. 728 431 370, 12 639 14 79, e-mail ekubacka@rops.krakow.pl