Stan wdrażania podprojektów w ramach Projektu KIK-57
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim. Continue reading

1.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku:

Obecnie trwa procedura przygotowawcza mająca na celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w ramach Komponentu I projektu. W ramach działań inwestycyjnych planowane jest zagospodarowanie terenu wokół DPS oraz budowa i montaż urządzeń do prowadzenia rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej dla podopiecznych DPS. W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS zakończono procedury przetargowe w zakresie studiów podyplomowych na kierunki:

 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja narządu ruchu,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • gimnastyka korekcyjna.

Ponadto w listopadzie 2013 r. przeprowadzono kurs specjalistyczny Nordic Walking. Obecnie trwają szkolenia w zakresie organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Listopad 2013 r. – Zajęcia teoretyczne i praktyczne z Nordic Walking

  Listopad 2013 - Zajęcia teoretyczne z Nordic Walking Listopad 2012 - Zajęcia praktyczne z Nordic Walking                       

 

2.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

W ramach działań inwestycyjnych przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury. Zakończenie prac budowlanych planuje się na miesiąc sierpień 2014 r. W zakresie Komponentu II przeprowadzone zostały kursy dla personelu merytorycznego z zakresu: rękodzieł świątecznych, technik witrażu, rzeźby w drewnie, muzykoterapii oraz grafiki. Dla personelu medycznego zorganizowano kursy o tematyce dotyczącej metod leczenia fizykalnego – I i II stopień, elektroterapii, laseroterapii, podstaw medycyny fizykalnej i balneologii oraz neurorehabilitacji, podstaw terapii manualnej; przeprowadzono również kurs PNF I i II stopień. Po za kursami w ramach projektu odbyły się warsztaty z zakresu metaloplastyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego oraz warsztaty teatralne. Ponadto przeprowadzono szkolenia o tematyce dotyczącej m.in. nawiązania komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec DPS jako warunku skutecznej opieki; realizacji indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego; wsparcia mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce.

 Listopad 2013 r. – szkolenie pn. „ Poznać, zrozumieć, wesprzeć”  Październik 2013 r. – kurs pn.: „Witraż I i II stopnia”                      

 

3.        Powiat Sandomierski – Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Obecnie trwa procedura przygotowawcza mająca na celu podjęcie działań w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w ramach Komponentu I projektu. W ramach działań szkoleniowych 10 pracowników DPS odbyło wizytę studyjną do Emmendingen w Niemczech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie działań prowadzonych na rzecz osób starszych, polityki senioralnej jak również zapoznanie się z działalnością Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz formami pomocy dla seniorów i osób potrzebujących. Ważnym elementem wizyty była analiza zasad działania pomocy społecznej w Niemczech.

Spotkanie z Panem Stefanem Schlatterer – Nadburmistrzem Miasta Emmendingen, który przedstawił m.in. strukturę prowadzenia placówek pomocy społecznej jak również zasady ich finansowania.

 

W 2013 r. został rozpoczęty cykl szkoleń interpersonalnych organizowanych dla personelu bezpośrednio pracującego z podopiecznymi DPS w Sandomierzu:

 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w pracy pracowników DPS,
 • praca z osobami uzależnionymi od alkoholu,
 • wypalenie zawodowe – profilaktyka oraz metody walki ze stresem,
 • opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

Ponadto sześciu pracowników DPS rozpoczęło podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych na kierunkach:

 • rehabilitacja narządu ruchu – 2 pracowników medycznych,
 • resocjalizacja i socjoterapia – 3 pracowników merytorycznych,
 • profilaktyka społeczna i terapia uzależnień – 1 pracownik merytoryczny.

Ponadto personel merytoryczny rozpoczął cykl szkoleń terapeutycznych pn. „Certyfikowany Kurs Treningu Autogennego Schulza” oraz kurs rękodzieła artystycznego.

Listopad 2013 r. – szkolenie pn. „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”

4.        Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku:

W ramach Komponentu I projektu realizowane są prace związane z modernizacją istniejącej bazy lokalowej DPS w celu stworzenia lokali aktywizujących, pomieszczeń do terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej. Pierwszy etap prac skoncentrowany jest na przebudowie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, w którym powstaną lokale aktywizujące oraz zostaną utworzone pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia nowych form terapii.

Styczeń 2014 r. – prace budowlane (zmiana przeznaczenia istniejących budynków DPS na nowe lokale aktywizujące na potrzeby rehabilitacji i terapii zajęciowej).

W ramach Komponentu II projektu rozpoczęło szkolenie 43 pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego. Obecnie trwają kursy kwalifikacyjne m.in. z zakresu: socjoterapii i treningu socjologicznego, terapii doświadczania świata, zoofizjoterapii, I i II stopień ratownika WOPR, opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Jednocześnie rozpoczęły się kursy specjalistyczne dotyczące m.in.: obróbki drewna i konserwacji, hipoterapii oraz aktywizowania osób starszych. Tematyka kursów i szkoleń daje szansę pracownikom na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, które zostaną wykorzystane w nowych formach terapii zajęciowej i rehabilitacji. Zakończenie kursów i szkolenia zaplanowane jest na początek 2015 roku.

5.        Powiat Buski – Dom pomocy Społecznej w Zborowie:

Komponent I projektu zakłada przeprowadzenie robót budowlanych, tj. rozbudowy poddasza budynku DPS, w celu powiększenia powierzchni budynku wraz z wyposażeniem powstałych pomieszczeń. Powyższe działania umożliwią zwiększenie efektywności i liczebności zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz efektywniejszego świadczenia usług i opieki nad podopiecznymi. Dzięki realizacji projektu powstanie 7 lokali aktywizujących dla 22 osób. W ramach działań szkoleniowych planuje się doskonalenie zawodowe personelu medycznego i merytorycznego w celu świadczenia kompleksowej i fachowej opieki nad podopiecznymi oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację szkoleń z zakresu: form terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi z elementami terapii zajęciowej, muzykoterapii i choreoterapii, fizjoterapii w opiece długoterminowej – nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu, komunikacji interpersonalnej wobec osoby starszej i niepełnosprawnej, podstaw opieki paliatywnej, opieki długoterminowej nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym – problemy pielęgnacyjne, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, specyfiki pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jak również psychospołecznej sytuacji ludzi starszych. Realizacja projektu, który jest wdrażany w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy jest odpowiedzią na kształtujące się trendy demograficzne w powiecie buskim, wykazujące starzenie się społeczeństwa i pogarszanie stanu jego zdrowia.

6.        Gmina Kielce – Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zakończył etap 1 inwestycji – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, tj. działania sanitarne i elektryczne. Zakończyły się również zaawansowane prace budowlane, sanitarne oraz roboty montażowe.

Prace budowlano-remontowe w budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 (przystosowywanie pomieszczeń pod lokale aktywizujące).

W ramach Komponentu II organizowane są studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia i resocjalizacja z socjoterapią. Jednocześnie przeprowadzane są kursy o tematyce: seksualność osób niepełnosprawnych, diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEPR, sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja szkoleń z zakresu m.in.:

 • zasad komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych,
 • sposobów i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • aktywizacji zawodowa osób niepełnosprawnych,
 • zachowań agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych.

7.        Gmina Kielce – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach:

W ramach inwestycji trwają prace związane z adaptacją części budynku DPS. Rezultatem inwestycji będzie przebudowa istniejących pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby 19 lokali aktywizujących i sali do terapii zajęciowej dla 29 osób starszych i/lub niepełnosprawnych. Zaprojektowane lokale aktywizujące umożliwią osobom starszym, niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a dzięki sali do terapii zajęciowej będą wspomagani do jak najdłuższej aktywności.

Grudzień 2013 r. – rozpoczęcie prac budowlanych w DPS im. Jana Pawła II

W ramach Komponentu II odbyły się szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych w domu pomocy społecznej, ćwiczenia odpowiednie do wieku i sprawności fizycznej. Ponadto w listopadzie 2013 r. rozpoczęły się szkolenia o tematyce dotyczącej:

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich,
 • profesjonalnej obsługi trudnego klienta/warsztat profilaktyczny,
 • terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji,
 • metod i technik terapii zajęciowej w chorobach wieku podeszłego.

W ramach działań szkoleniowych odbyły się także warsztaty florystyczne przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z zakresu metody Kinesiology Taping jak i  kurs PNF.

 

Styczeń 2014 r. – szkolenie z Metody PNF