Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zakupu sprzętu pielęgniarskiego w ramach projektu
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, sprzętu pielęgniarskiego niezbędnego do świadczenia usług pielęgniarskich. Continue reading

Jednym z celów projektu jest podniesienie jakości usług pielęgniarskich  świadczonych na rzecz mieszkańców DPS, a cel ten ma zostać osiągnięty poprzez podniesienie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego oraz doposażenie go w sprzęt niezbędny do świadczenia usług pielęgniarskich. 1 kwietnia 2014 roku miało miejsce spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji doposażenia personelu pielęgniarskiego Domów Pomocy Społecznej w sprzęt niezbędny do świadczenia usług pielęgniarskich. Instytucja Realizująca do konsultacji zaprosiła przedstawicieli wszystkich 44 DPS-ów z których pielęgniarki ukończyły lub uczestniczą w szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych organizowanych w ramach projektu i tym samym te placówki są uprawnione do skorzystania z doposażenia w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu.

W trakcie spotkania Zastępca Dyrektora ROPS – Rafał Barański, Kierownik projektu – Piotr Maurek oraz Radca prawny – Aleksandra Gątkiewicz przedstawili planowany sposób realizacji przekazania sprzętu DPS. Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w  2013 r. (uczestniczyło w nim 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS), dokonana została aktualizacja potrzeb pielęgniarek oraz  DPS-ów w zakresie niezbędnego sprzętu, w zakresie spełniania wymogów Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na podstawie wyników tej analizy Instytucja Realizująca opracowała katalog sprzętu/wyposażenia wynikający ze zgłaszanych w tym zakresie potrzeb DPS oraz pracujących w nich pielęgniarek, z którego zainteresowane organy prowadzące mogą dokonać wyboru najbardziej potrzebnych i niezbędnych narzędzi, które mogą być zakupione w ramach projektu. Katalog tego sprzętu został uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą.

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Instytucję Realizującą wyłoniony zostanie wykonawca, który zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt, do poszczególnych DPS-ów. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na organ prowadzący DPS. Wszystkie ewentualne koszty związane z przyjęciem oraz utrzymaniem sprzętu ponosić będzie strona przyjmująca sprzęt. Sprzęt będzie przekazany do DPS na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym DPS a ROPS.

Spotkanie miało na celu skonsultowanie z przedstawicielami DPS-ów planowanych działań i przyjętych rozwiązań. W trakcie spotkania przedstawiciele DPS przekazali swoje uwagi oraz podzielili się doświadczeniem związanym z realizacją przetargów związanych z dostawą sprzętu. Przez najbliższe 3 tygodnie istnieje możliwość mailowego zgłaszania Instytucji Realizującej uwag i podpowiedzi oraz ewentualnych pytań.

Informacje związane z doposażeniem w sprzęt pielęgniarski zamieszczane są na stronie projektu w zakładce „Szkolenia i sprzęt dla pielęgniarek” , a poniżej udostępniamy materiały i zdjęcia ze spotkania.

 

Materiały do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa dla DPS.

Katalog sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Prezentacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego.