IV posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego
A A A

Dnia 14 kwietnia br. Małopolski Komitet Sterujący zebrał się na IV posiedzeniu, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – w jednym z podprojektów korzystającym z funduszy Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Celem posiedzenia było zapoznanie się członków MaKS ze stanem zaawansowania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Członkowie oraz obserwatorzy  MaKS zostali przywitani przez zastępcę przewodniczącego Komitetu Sterującego Panią Wiolettę Wilimską, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. nowo powołani członkowie Komitetu: Pan Jan Smarduch, Wójt Gminy Nowy Targ reprezentujący w Komitecie jednostki samorząd szczebla gminnego oraz Pan Michał Góra, przedstawiciel-ekspert Instytucji Realizującej.

W ramach pierwszej części posiedzenia Pani Anna Borowiec-Rogalska – wykonawca audytu finansowego projektu – przedstawiła wyniki okresowego audytu finansowego projektu za okres 01.01.2012 – 31.12.2013 r. , który był przeprowadzony na początku br. Następnie Pan Piotr Maurek, kierownik projektu, przedstawił stan zaawansowania  8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych  oraz stan działań dedykowanych personelowi pielęgniarskiemu małopolskich DPS. Na dzień posiedzenia we wszystkich projektach zostali wyłonieni wykonawcy robót budowlanych oraz realizowane są działania szkoleniowe – w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych uczestniczy 150 pielęgniarek, a 34 pielęgniarki w marcu br. ukończyły z sukcesem kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Rozpoczęte zostały działania zmierzające do doposażenia DPSów, z których pielęgniarki podnoszą swoje kwalifikacje w ramach projektu w niezbędny sprzęt pielęgniarski.

W dalszej części spotkania Pan Rafał Barański, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawił wyniki przeglądu projektu, który był przeprowadzony 25 marca br. przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz strony szwajcarskiej, a którego podsumowanie odbyło się 11 kwietnia br.  w Lublinie. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej, Pani Izabela Ostaszewicz, poinformowała członków MaKS, że zarządzanie i wdrażanie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oceniane jest pozytywnie, a w najbliższym czasie przekazany zostanie raport podsumowujący przegląd, zawierający wnioski i rekomendacje.

W ramach tego posiedzenia jego uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z realizacją projektu Powiatu Oświęcimskiego pn.„Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”. W ramach tego projektu w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku realizowane są prace modernizacyjne oraz działania szkoleniowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji personelu placówki. Szczegółowych informacji o jego zakresie oraz o aktualnym stanie działań, jak również  o codziennym funkcjonowaniu placówki, udzielił Dyrektor DPS Pan Mariusz Sajak oraz Zastępca  Dyrektora DPS Pani Dorota Łabuda.

Poniżej zdjęcia z IV Posiedzenia MaKS oraz z prowadzonej inwestycji w DPS w Bobrku.