STAN WDRAŻANIA PODPROJEKTÓW W RAMACH PROJEKTU KIK-57
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji podprojektów wdrażanych w województwie świętokrzyskim. Continue reading

1.       Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

W kwietniu rozpoczęły się prace budowlane, w ramach których planowane jest zagospodarowanie terenu wokół DPS oraz budowa i montaż urządzeń do prowadzenia rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej dla podopiecznych placówki.

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS trwają studia podyplomowe na kierunkach:

 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja narządu ruchu,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • gimnastyka korekcyjna.

Ponadto trwają szkolenia w zakresie organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Obecnie trwają prace budowlane wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury – zaawansowanie prac wynosi ok. 50%. Ponadto trwają procedury związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni do filmoterapii, zajęć informatycznych, muzykoterapii oraz rehabilitacji.

W zakresie Komponentu II przeprowadzono 6 szkoleń dla personelu merytorycznego i medycznego pn.: „Dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować i efektywnie realizować?”, „Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce”, „Wsparcie mieszkańca DPS z chorobą psychiczną”, „Stres i wypalenie zawodowe”, „Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej – podstawy dobrego kontaktu”, „Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności”.

Ponadto realizowane są kursy dla personelu medycznego z dziedziny laseroterapii oraz podstaw medycyny fizykalnej i balneologii.

W dniach 23-26.04.2014 roku pracownicy DPS uczestniczyli w wizycie studyjnej do Treuen, Rodewisch, Auerbach i Plauen – Starostwo Vogtland w Saksonii – Republika Federalna Niemiec.

3.    Powiat Sandomierski – Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Po przeprowadzonych postępowaniach w maju 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane w ramach Komponentu I projektu, które zaowocują utworzeniem lokali aktywizujących oraz przystosowaniem pomieszczeń do nowych form terapii zajęciowej i rehabilitacji.

W ramach Komponentu II personel medyczny i merytoryczny kontynuuje podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych, których zakończenie przewidziane jest na koniec II kwartału 2014 r. (na kierunkach: rehabilitacja narządu ruchu – 2 pracowników medycznych, resocjalizacja i socjoterapia – 3 pracowników merytorycznych, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień – 1 pracownik merytoryczny).

Ponadto personel merytoryczny kontynuuje podniesienie swoich kwalifikacji na dwuletnim „Kursie rękodzieła artystycznego”. W ramach cyklu szkoleń interpersonalnych w kwietniu br. zostało przeprowadzone szkolenie pn.: „Praca z pacjentem depresyjnym” oraz szkolenie pn.: „Przeciwdziałanie agresji w Domu Pomocy Społecznej”.

4.        Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

Rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku działania w ramach Komponentu I – modernizacja i przebudowa istniejącej bazy lokalowej DPS przebiegają zgodnie z planem. Obecnie zakończone zostały prace związane z wykonaniem elewacji budynku, natomiast lokale powstające w byłym budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej wymagają wyposażenia w podstawowe meble oraz sprzęt AGD. Elewacja budynku jest już wykonana.

W ramach Komponentu II zakończył się:

 • kurs specjalistyczny PNF (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Terapia doświadczania świata” (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Socjoterapia i trening psychologiczny” (10 pracowników DPS)
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Kinesiology Taping” (2 pracowników DPS);
 • kurs specjalistyczny pn.: „Obróbka drewna i konserwacja” (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Zooterapia” (3 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „I i II stopień ratownika WOPR” (2 pracowników DPS).

W trakcie realizacji jest kurs specjalistyczny „Hipoterapia”, w którym bierze udział 3 pracowników opieki bezpośredniej. Kurs rozpoczął się 28 marca br., a jego zakończenie planowane jest na dzień 9 sierpnia 2014 roku. Obecnie trwają studia podyplomowe, w których uczestniczy łącznie 10 pracowników o następujących specjalizacjach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja narządu ruchu, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień.

5.        Powiat Buski – Dom pomocy Społecznej w Zborowie

W ramach Komponentu I trwa procedura rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotycząca przeprowadzenia robót budowlanych tj. rozbudowy poddasza budynku DPS w celu powiększenia powierzchni budynku wraz z wyposażeniem powstałych pomieszczeń. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na czerwiec 2014 roku.

W ramach Komponentu II odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie z zakresu psychospołecznej sytuacji ludzi starszych – specyfika pracy, proces starzenia się i zmiany narządowe w organizmie. W w/w szkoleniu uczestniczyło 5 pracowników DPS. Obecnie trwa również szkolenie dotyczące fizjoterapii w opiece długoterminowej – nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu.

 6.        Gmina Kielce – Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach

Z końcem I kwartału 2014 roku zakończyły się prace remontowo – budowlane związane z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych.

W ramach Komponentu II organizowane są studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia i resocjalizacja z socjoterapią, gimnastyka korekcyjna, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jednocześnie przeprowadzane są kursy o tematyce: seksualność osób niepełnosprawnych, diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEPR, sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych. Zakończyła się realizacja szkoleń m.in. z zakresu zasad komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych, sposobów i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zachowań agresywnych i autoagresywnych osób niepełnosprawnych.

7.        Gmina Kielce – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

W ramach inwestycji trwają prace związane z adaptacją części budynku DPS. Zakończenie działań inwestycyjnych zaplanowano na III kwartał 2014 roku.

W ramach Komponentu II zakończyły się szkolenia o tematyce dotyczącej m.in.: nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, profesjonalnej obsługi trudnego klienta/warsztat profilaktyczny, terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji, metod i technik terapii zajęciowej w chorobach wieku podeszłego.

 

Opracowanie na podstawie informacji zebranych od Beneficjentów: Anna Jędrzejczyk (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki)