DOPOSAŻENIE DPS W NIEZBĘDNY SPRZĘT PIELĘGNIARSKI
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż przystępuje do realizacji doposażenia DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Do skorzystania z doposażenia w sprzęt pielęgniarski uprawnione są instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, z których pielęgniarki / pielęgniarze uczestniczą lub uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, natomiast sprzęt przekazany do DPS, zgodnie z założeniami programowymi SPPW, ma stanowić minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki niezbędne do świadczenia usług pielęgniarskich.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej, z których pielęgniarki/pielęgniarze uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” znajduje się tutaj.

 

Doposażenie w sprzęt pielęgniarski będzie realizowane w następujący sposób:

 

 a). Indywidualne zestawy dla pielęgniarek podnoszących kwalifikacje w ramach projektu.

Dla każdej pielęgniarki/pielęgniarza, która/y podniosła/podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu, Instytucja Realizująca zakupi indywidualny zestaw najpotrzebniejszego sprzętu pielęgniarskiego, z następującego katalogu:

- ciśnieniomierz elektroniczny naramienny,

- aparat do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów,

- ciśnieniomierz ze stetoskopem,

- taca do podawania leków,

- termometr na podczerwień,

- stetoskop.

Wartość jednego indywidualnego zestawu nie może przekroczyć 580 zł (szacunkowe koszty poszczególnych pozycji sprzętu podane są w Katalogu).

Indywidualny zestaw/zestawy należy podać w Załączniku nr 3 w pkt. 2 .

Indywidualny zestaw/zestawy będą przekazane Beneficjentowi razem ze sprzętem, o którym mowa w pkt. b i wchodzą w zakres umowy podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Realizującą (wzór umowy dostępny tutaj).

Wartość indywidualnych zestawów pielęgniarskich nie zawiera się w kwocie o której mowa w punkcie b, ani też nie może zostać przeniesiona na rzecz zakupu sprzętu zgłaszanego przez Beneficjenta.

Wskazanie indywidualnego zestawu jest obligatoryjne i stanowi warunek przekazania Beneficjentowi niezbędnego sprzętu zgodnie z pkt. b.

 

b). Zestawy  niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Beneficjent może dokonać wyboru niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego spośród pozycji zawartych w katalogu, do łącznej kwoty będącej sumą: kwoty gwarantowanej (wynoszącej 16 500 zł, równej dla wszystkich DPS-ów) i kwoty dodatkowej, która jest zależna od liczby pielęgniarek z danego DPS podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu (wynoszącej 1 500 zł za każdą kształcącą się w ramach Komponentu 3 projektu pielęgniarkę/pielęgniarza) z zastrzeżeniem, że łączna kwota (gwarantowana + dodatkowa) nie przekroczy 31 500 zł.

Poniżej prezentujemy kwoty, do wysokości których Beneficjent może zgłosić zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt pielęgniarski:

Liczba pielęgniarek / pielęgniarzy podnoszących swoje kwalifikacje  w ramach Komponentu 3 projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” i pracujących w DPS-ie: Maksymalna kwota, do której Beneficjent może zgłosić zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt pielęgniarski:

1

18 000,00 PLN

2

19 500,00 PLN

3

21 000,00 PLN

4

22 500,00 PLN

5

24 000,00 PLN

6

25 500,00 PLN

7

27 000,00 PLN

8

28 500,00 PLN

9

30 000,00 PLN

10 lub więcej

31 500,00 PLN

 

W przypadku wystąpienia oszczędności (np. poprzetargowych lub spowodowanych nieskorzystaniem przez część Beneficjentów z tej propozycji) Instytucja Realizująca dopuszcza możliwość zwiększenia ww. wartości. Jednocześnie IR zastrzega, iż wskazany katalog sprzętu oraz Państwa zamówienie mogą zostać zmniejszone ze względu na uwarunkowania budżetowe projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, rozstrzygnięcie przetargowe lub decyzję Instytucji Pośredniczącej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z przedstawionej powyżej propozycji i akceptują warunki umowy (stanowiącej Załącznik nr 1 poniżej) powinni Państwo przesłać, następujące materiały podpisane przez uprawnioną/-e do tego osobę/-y (reprezentant organu prowadzącego lub osoby działające na podstawie pełnomocnictwa)na adres Instytucji Realizującej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w terminie do 14 lipca (poniedziałek) br.:

- Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla Domu Pomocy Społecznej (Załącznik nr 3 poniżej) oraz

- pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia) – wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 (poniżej).

Złożenie zapotrzebowania jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.

 

Kolejne działania będą wyglądały następująco:

  1. Instytucja Realizująca, po zweryfikowaniu zapotrzebowania, przekaże Beneficjentowi do 25 lipca br. umowę (z danymi osób podpisujących umowę).
  2. Beneficjent, po otrzymaniu umowy i jej podpisaniu, przekazuje ją do Instytucji Realizującej w terminie do 5 dni od daty otrzymania umowy.
  3. Instytucja Realizująca po otrzymaniu podpisanych przez Beneficjentów umów, ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu.

Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt do danego DPS. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na Beneficjenta. Wszystkie ewentualne koszty wynikające z przyjęcia oraz utrzymania sprzętu ponosić będzie Beneficjent. Po podpisaniu umowy z wyłonionym dostawcą sprzęt zostanie dostarczony przez dostawcę  do danego DPS – przewidywany termin to październik – grudzień 2014 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu – Panem Piotrem Maurkiem lub z Panią Eweliną Kubacką 

tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380

 

Materiały do pobrania: