Zakończono postępowanie kwalifikacyjne do udziału w wizytach studyjnych do Szwajcarii
A A A

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowane będą zagraniczne wizyty studyjne w Szwajcarii. W dniach od 17 do 30 czerwca 2014 r. Instytucja Realizująca (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) przeprowadziła nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w tych wizytach. Nabór został przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”, zatwierdzonym Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr K-021-53/14 z dnia 16 czerwca 2014 r. Continue reading

W okresie naboru (tj. od 17 do 30 czerwca 2014 r.) wpłynęło 158 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru do dnia 10 lipca 2014 r. wpłynęło 7 zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej.

Wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z §6 ust.2 Regulaminu.

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na posiedzeniu w dniach 2-10 lipca br. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w okresie naboru zgodnie z §6 ust.14 Regulaminu rekrutacji zostały ocenione przez Komisję kwalifikacyjną w aspekcie formalnej poprawności wypełnienia Formularza zgłoszeniowego oraz uzasadnienia merytorycznego.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Wizycie studyjnej w Szwajcarii zostało zakwalifikowanych 50 kandydatów, a 108 kandydatów zostało umieszczonych na Liście rezerwowej.

Zgodnie z par. 6 ust. 8 Regulaminu zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Wizycie studyjnej zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia chęci udziału w Wizycie studyjnej w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia przez Instytucję Realizującą Listy zakwalifikowanych. Brak potwierdzenia chęci udziału w Wizycie studyjnej we wskazanym terminie uprawnia Instytucję Realizującą do skreślenia danego Kandydata z Listy zakwalifikowanych.

lista zakwalifikowanych na wizytę studyjna KIK58
lista rezerwowa kandydatów na wizytę studyjna KIK58
lista zgłoszeń na wizytę studyjna KIK58
lista zgłoszeń po terminie na wizytę studyjna KIK58