Podkarpackie wykorzystuje oszczędności
A A A

W projekcie bliźniaczym realizowanym w województwie podkarpackim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach podpisanych aneksów do umów, zostały uruchomione środki na tzw. działania dodatkowe podejmowane przez Domy Pomocy Społecznej poprzez zagospodarowania oszczędności poprzetargowych. Prezentujemy je w poniższym wpisie.

Continue reading

Powiat Ropczycko-Sędziszowski: Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie.

Przy bardzo dużym wsparciu środków w ramach SPPW powstaje w Domu Pomocy Społecznej pierwsza ścieżka zdrowia, której podstawową zaletą jest możliwość jej wszechstronnego i różnorakiego zastosowania w zakresie aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców DPS. Powstająca ścieżka zdrowia zapewniać będzie kontakt z przyrodą, świeżym powietrzem, dużą porcją ruchu oraz miejscami odpoczynku. Trasa wiodąca przez zabytkowy park o długości około 1 km stanowić będzie atrakcyjny, wielokierunkowy rodzaj terapii.

W ramach oszczędności poprzetargowych Beneficjent zamierza rozszerzyć obszar modernizowanych obecnie ścieżek zdrowia wokół parku o dodatkowe, w obrębie zabudowań hipoterapii oraz wokół istniejących stawów w połączeniu z modernizacją tych stawów oraz ich otoczenia wraz z zabezpieczeniem całego terenu monitoringiem wizyjnym. Ponadto inwestycje prowadzone z oszczędności zostaną uzupełnione działaniami szkoleniowymi takimi jak:

  • Kurs „Instruktor hipoterapii”;
  • Kurs wędkarski;
  • Kurs „Ogrodnik terenów zielonych”

Beneficjent planuje podsumować realizację projektu poprzez zorganizowanie wizyty studyjnej w Szwajcarii. Celem wizyty będzie poznanie, w ramach dobrych praktyk, organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie realizacji standardów i modelu instytucjonalnego.

Lubzina

 

Gmina Krosno: Dom Pomocy Społecznej w Krośnie

Beneficjent sięgnął do innowacyjnej metody aktywizowania osób, upośledzonych umysłowo, w szczególności do osób obłożnie chorych, z otępieniem oraz chorobą Alzheimera i Parkinsona przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami za pomocą światła, odgłosów, zapachów, przedmiotów do dotykania itp. Oszczędności zostaną bowiem wykorzystane na budowę w ogrodzie zimowym sali doświadczania świata „SNOEZELEN” wraz oraz na zakup wózków Snoezelan oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ogrodzie zimowym, kuchni i jadalni.

Innowacyjna metoda polega na stymulacji polisensorycznej poprzez urządzenia znajdujące się w sali i zamontowane na wózkach. Terapeuta/opiekun ma możliwość wybrania takich impulsów stymulacyjnych, które w aktualnym stanie  mieszkańca demencyjnego najlepiej posłużą do ukierunkowania emocji, ożywienia i optymalizacji procesów komunikacji oraz najskuteczniej odprężą i uspokoją podopiecznego. Realizacja inwestycji pozwoli na wprowadzenie nowych form aktywizacji mieszkańców w szczególności osób, które od kilku lat są leżące i odbierają codziennie te same bodźce i obserwują to samo otoczenie.

Krosno

 

Powiat Bieszczadzki: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców i pracowników Domu poprzez modernizację termiczną czterech budynków DPS, remont pomieszczeń mieszkalnych z utworzeniem dodatkowej pracowni terapeutycznej, przeprowadzenie remontów w parku rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz wprowadzenie nowoczesnej formy rehabilitacji – ogrodoterapii.

Beneficjent w ramach oszczędności poprzetargowych będzie kontynuować realizację działań inwestycyjnych, stanowiących integralną część projektu technicznego, a mianowicie budowę czterech wiat rekreacyjnych, jednej altany rekreacyjnej przy boiskach sportowych oraz pergoli winnicy do ogrodoterapii.  Pomimo ujęcia w/w elementów inwestycyjnych w projekcie technicznym już na etapie składania wniosku o dofinansowanie z uwagi na brak środków finansowych nie było możliwości ich zrealizowania. Podpisanie aneksu z Beneficjentem otworzyło perspektywę realizacji budowy ważnych architektonicznie i funkcjonalnie elementów ogrodu takich jak:

  • pergole do winogron;
  • montaż trybun przy boiskach sportowych tj. trzech rzędów siedzisk na około 100 miejsc siedzących;
  • zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania ogrodu oraz zakup grilla.

Mając na uwadze istotę projektu – rozwój ogrodoterapii, Beneficjent zaplanował dodatkowe szkolenia skierowane do personelu opiekuńczego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Celem szkoleń jest wyposażenie pracowników w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć terapeutycznych z ogrodoterapii dla grupy psychicznie chorych mieszkańców  DPS.

Domknięciem działań szkoleniowych realizowanych przez Beneficjenta jest planowany wyjazd studyjny.

Moczary

 

Powiat Jasielski: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Beneficjent w ramach oszczędności poprzetargowych, na podstawie dokonanej analizy potrzeb w zakresie realizacji dodatkowych szkoleń skierowanych do personelu DPS, zaplanował zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowego szkolenia pn. ”Rehabilitacja społeczna mieszkańców przy wykorzystaniu gabinetów rehabilitacji i ścieżki zdrowia, jako rodzaju wsparcia społecznego umożliwiającego uaktywnienie mieszkańców pod względem fizycznym i pozwalającego na nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku osób zdrowych, a tym samym zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu”. Szkolenie skierowane będzie do 120 pracowników Domu Pomocy Społecznej. Zakres planowanego do realizacji szkolenia jest spójny z zakresem projektu, z działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu, tj. wykonaniem m.in. alejek spacerowych, boiska a także przebudową pawilonu na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego.

folusz

Opracowanie na podstawie informacji od Beneficjentów: Lidia Dembicka, ROPS w Rzeszowie