Województwo podkarpackie: dziewiąty projekt dofinansowany ze środków SPPW
A A A

W dniu 10 września 2014r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, została podpisana kolejna – dziewiąta umowa na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”. Continue reading

 

Celem projektu jest:

  • stworzenie osobom niepełnosprawnym korzystnych warunków mieszkaniowych w DPS w Gliniku Dolnym pozwalających na jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających podniesienie ich motywacji do aktywności i otwartości na zmiany,
  • wspieranie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz motywowanie ich do podejmowania prób aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej,
  • podniesienie kwalifikacji personelu DPS w Gliniku Dolnym bezpośrednio pracującego z mieszkańcami objętymi projektem, nabycie umiejętności ukierunkowanych na prace z osobami niepełnosprawnymi mającą na celu wspieranie ich samodzielności, motywacji i aktywności,
  • stworzenie warunków umożliwiających zastosowanie przez personel innowacyjnych metod pracy z podopiecznymi.

Działania inwestycyjne

W ramach działań inwestycyjnych planuje się zaadoptowanie poddasza na jednoosobowe pokoje z łazienką, w których zamieszkają mieszkańcy przejawiający odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Osoby te pod kuratelą personelu uczestniczyć będą w treningu samodzielności oraz podejmowaniu prób aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji 10 pokoi mieszkalnych z łazienką, pokój dziennego pobytu – salon, aneks kuchenny, pracownię komputerową (z programami stymulującymi aktywność umysłową – doskonalenie pisania, mowy, itp.), gabinet konsultacji – warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym, pomieszczenie przepierek i pomieszczenia porządkowe. Pokoje mieszkańców zostaną umeblowane i wyposażone w system przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy. Powyższe zaplecze mieszkaniowe będzie dawało możliwość nauki samodzielności pensjonariuszom poprzez samodzielne sprzątanie własnych pokoi i innych wspólnych pomieszczeń, zmianę pościeli, wykonywanie prania, próby przygotowywania posiłków, itp.

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej tj.: podniesienie samooceny, pokonanie lęków, radzenie sobie ze stresem, zwiększenie samodzielności, samostanowienie, zminimalizowanie poczucia wykluczenia społecznego, poprzez wzbudzanie w nich otwartości na zmiany.

Szkolenia personelu

Osoby bezpośrednio pracujące z eksperymentalną grupą mieszkańców zostaną objęte profesjonalnymi szkoleniami podnoszącymi ich kwalifikacje i umiejętności tym samym wzbogacając formy i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, przejawiającymi chęć zmiany swoich perspektyw życiowych.

Stworzone dla mieszkańców nowe warunki mieszkaniowo-bytowe stanowić będą dla personelu nowe narzędzie pracy i stworzą możliwość zastosowania innowacyjnych metod pracy z podopiecznymi. Dzięki realizacji projektu pracownik będzie w pewnym sensie partnerem, trenerem, asystentem dla podopiecznego podejmującego różne czynności zmierzające do usamodzielnienia. Zastosowane metody i techniki pracy ukierunkowane będą przede wszystkim na indywidualną pracę z mieszkańcem. Praca ta polegać będzie na wspieraniu, motywowaniu, mobilizowaniu, zachęcaniu mieszkańca do aktywności.