Województwo świętokrzyskie: stan wdrażania podprojektów
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji podprojektów wdrażanych w województwie świętokrzyskim w ramach projektu KIK-57 (stan na III kwartał 2014 roku). Continue reading

1.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku:

Roboty budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończono montaż części instalacji elektrycznej oraz montaż części urządzeń sportowych. Ponadto częściowo wykonano powierzchnię trawiastą oraz zakończono budowę boiska do BOCCE, jaki i budowę sceny przy boisku. Beneficjent planuje zakończenie prac budowlanych do końca 2014 roku.

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS do chwili obecnej zakończono:

 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”,
 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Rehabilitacja narządu ruchu”,
 • kurs pn.: „Nordic Walking”.

Natomiast w trakcie realizacji są:

 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Gimnastyka korekcyjna”,
 • kurs pn.: „Organizacja zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 • kurs pn.: „IBITA Bobath dla dorosłych”,
 • kurs pn.: „Rekreacja ruchowa”.

 2.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

Beneficjent zakończył rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I w zakresie robót budowlanych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia. W efekcie w ramach projektu utworzono i wyposażono pomieszczenie do rehabilitacji medycznej o powierzchni 66,50 m2 oraz trzy pomieszczenia do terapii zajęciowej o łącznej powierzchni 87,20 m2. Ponadto na terenie zewnętrznym utworzono boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną i wyposażeniem.

Zakończono rzeczową realizację projektu w zakresie szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio z podopiecznymi. W jej efekcie w ramach projektu zrealizowano 22 kursy, 6 warsztatów oraz 11 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 45 pracowników zatrudnionych w DPS.

3.    Powiat Sandomierski – Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu:

W ramach działań inwestycyjnych w trakcie realizacji są prace budowlane polegające na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku DPS na lokale aktywizujące (m.in. prace dotyczące instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, ścianek działowych, posadzki i podłogi). Ponadto realizowane są prace w zakresie remontu chodników na terenie DPS.

W ramach Komponentu II Beneficjent zrealizował kursy i szkolenia pn: „Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS” oraz „Postępowanie z pacjentem z zespołem otępiennym”. Jednocześnie trwa realizacja pozostałych kursów i studiów podyplomowych.

 4.        Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku:

W ramach działań inwestycyjnych trwają prace wykończeniowe i porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół DPS. Ponadto prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizujących, sali doświadczania świata, zooterapii i sprzętu wodnego do DPS.

W ramach Komponentu II 17 pracowników DPS poszerza swoje kwalifikacje zawodowe na 7 kierunkach studiów podyplomowych pn.:

 • „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”- 2 osoby,
 • „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” - 4 osoby,
 • „Rehabilitacja narządu ruchu” – 1 osoba,
 • „Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień” – 3 osoby,
 • „Terapia zajęciowa” – 2 osoby
 • „Żywienie w zdrowiu, chorobie i starości” – 2 osoby,
 •  „Opieka długoterminowa” – 3 osoby.

W ramach Komponentu II trwa również szkolenie pn.: „I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”, w którym udział biorą 2 osoby oraz kursy kwalifikacyjne pn.: „Terapia zajęciowa” (4 uczestników) i „Coaching w pracy z osobami niepełnosprawnymi” (6 uczestników).

5.        Powiat Buski – Dom pomocy Społecznej w Zborowie:

W ramach działań inwestycyjnych dokonano odbioru częściowego robót budowlanych. Wykonane zostały roboty części instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania (modernizacja kotłowni budynku) i roboty ogólnobudowlane. W chwili obecnej zakończono również działania w zakresie wykonania konstrukcji szybu windy dla osób niepełnosprawnych oraz montażu stolarki okiennej.

W ramach komponentu II zakończono realizację szkolenia pn.: „Opieka długoterminowa nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym – problemy pielęgnacyjne”, w którym uczestniczyło 13 pracowników DPS. Obecnie rozpoczęto szkolenia pn.: „Podstawy opieki paliatywnej – postępowanie z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w terminalnej fazie choroby” oraz „Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, praca z trudnym klientem, agresywnym, nadpobudliwym”. Ponadto 1 pracownik DPS rozpoczął studia podyplomowe na kierunku pn.: „Rehabilitacja narządu ruchu”.

 6.        Gmina Kielce – Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach:

Beneficjent zakończył działania w ramach Komponentu I. Łącznie utworzono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Utworzone lokale aktywizujące w pełni wyposażono oraz rozpoczęto zakwaterowanie mieszkańców.

W ramach komponentu II studenci studiów podyplomowych kontynuują naukę na kierunkach pn.: „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Gimnastyka korekcyjna”.

7.        Gmina Kielce – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach:

Zakończono rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I. W ramach inwestycji oddano do użytku 19 lokali aktywizujących dla 29 osób o łącznej powierzchni 1.087,00 m2 oraz jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej. Ponadto Beneficjent za zgodą IR dodatkowo dokonał adaptacji pokoju gościnnego w DPS na jednoosobowy lokal aktywizujący. Tym samym, w DPS funkcjonuje obecnie 20 lokali aktywizujących dla 30 osób.

W ramach Komponentu II zrealizowano szkolenia dla kadry merytorycznej pn.: „Alternatywne metody komunikacji: system Braillea, Blissa itp.”, „Opiekun w domu pomocy społecznej”. Ponadto trwają zajęcia na kursie języka migowego p.j.m. dla 11 pracowników DPS.

8.        Caritas Diecezji Kieleckiej – Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie:

Beneficjent rozpoczął rzeczową realizację działań inwestycyjnych w ramach, których zostanie dobudowany budynek do zachodniej elewacji południowego skrzydła Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W efekcie m.in. zostaną utworzone lokale aktywizujące oraz sale do rehabilitacji służące osobom wymagającym wsparcia. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu 9 października 2014 r. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty ziemne i roboty fundamentowe. Rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu ścian piwnic, przyłącza energetycznego, przyłącza wody oraz kanalizacji.

W ramach działań szkoleniowych zakończona została procedura związana z wyłonieniem wykonawców w zakresie większości zaplanowanych form kształcenia. Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umów oraz rozpoczęciem kursów.

 

Opracowanie na podstawie informacji zebranych od Beneficjentów: Anna Jędrzejczyk (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki)