Stan wdrażania projektu KIK57 w województwie świętokrzyskim
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem wdrażania podprojektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Continue reading

Stan wdrażania podprojektów realizowanych w ramach projektu KIK57 w IV kwartale 2014 roku

1.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

Zakończono roboty budowlane w ramach Komponentu I. W ramach działań inwestycyjnych utworzono boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS w IV kwartale 2014 r. zakończono:

 • kurs pn. „Organizacja zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 • kurs pn. „IBITA Bobath dla dorosłych”.

W dniu 15 grudnia 2014 r. podczas wizyty uczniów Gimnazjum Publicznego z Samsonowa w DPS w Zgórsku zorganizowano akcję promującą SPPW. Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące SPPW oraz zapoznano zebranych uczestników z efektami realizacji projektu.

 

 2.        Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

W grudniu 2014 r. Instytucja Realizująca zrefundowała ostatnie wydatki Beneficjenta związane z realizacją projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 854 294,12 PLN, w tym kwota dotacji wyniosła 1 538 621,52 PLN.

 3.    Powiat Sandomierski – Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

W ramach działań inwestycyjnych w trakcie realizacji są prace budowlane polegające na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku DPS na lokale aktywizujące takie jak m.in.: prace w zakresie wykonania ciągu komunikacyjnego do lokali aktywizujących oraz remont i przebudowa pomieszczeń w budynku DPS na pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne.

 

 4.        Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

W ramach działań inwestycyjnych w dniu 5 grudnia 2014 r. odbył się końcowy odbiór prac budowlanych. W ramach realizowanego projektu przebudowany został budynek kuchni i stołówki, gdzie powstały pomieszczenia na potrzeby gastroterapii oraz 7 lokali aktywizujących. W budynku byłego WTZ powstało 11 lokali aktywizujących oraz pomieszczenia przeznaczone na nowe formy terapii tj.: filmoterapię, ergoterapię i terapię doświadczania świata. Przebudowany został również budynek dawnej oczyszczalni ścieków i budynki gospodarcze, gdzie powstały pomieszczenia dla zwierząt, wozownia oraz teren do prowadzenia zajęć hipoterapii oraz zooterapii. W ramach zagospodarowania terenu zrewitalizowano stawy, przebudowano drogi wewnętrzne, ciągi komunikacji pieszej oraz oświetlono teren. Obecnie trwa doposażanie lokali aktywizujących oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą nowe formy terapii.

 

 5.        Powiat Buski – Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

W ramach działań inwestycyjnych do końca 2014 r. przeprowadzono trzy odbiory częściowe robót budowlanych. Kotłownia budynku DPS została zmodernizowana, natomiast kontynuowany jest montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych.

W 2014 r. zostało przeprowadzonych 7 z 8 planowanych szkoleń dla pracowników DPS. Ostatnie szkolenie pt.: „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej – diagnozowanie potrzeb pacjenta w zakresie udzielania pomocy”, zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzone w I kwartale 2015 r. Obecnie trwają również studia podyplomowe na kierunku pn. „Rehabilitacja narządu ruchu”. Elementem Komponentu II jest także przeprowadzenie wizyty studyjnej w placówce opieki społecznej na terenie Szwajcarii. Aktualnie trwają przygotowania procedury zamówienia publicznego.

 

 6.        Gmina Kielce – Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach

Beneficjent zakończył działania w ramach Komponentu I.

W ramach Komponentu II zrealizowano kursy pn.:

 • „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”,
 • „Opiekunka dziecięca i osoby starszej”,
 • „Seksualność osób niepełnosprawnych”,
 • „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych”,
 • „Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych”,
 • „Zasady komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych”,
 • „Sposoby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”,
 • „Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PERP”,
 • „Relacyjna Psychoterapia Gestalt”.

Pracownicy merytoryczni ZP „Kamyk” zakończyli studia podyplomowe na kierunkach pn.: „Neurologopedia” (1 osoba), „Resocjalizacja z socjoterapią” (6 osób), „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” (2 osoby). Obecnie trwają studia podyplomowe na kierunkach pn. „Gimnastyka korekcyjna” (1 osoba), „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2 osoby), „Integracja sensoryczna” (1 osoba).

 7.        Gmina Kielce – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

Zakończono rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I.

W ramach Komponentu II zrealizowano szkolenie z Metody Kinesio Taping oraz przeprowadzono kurs języka migowego PJM. Ponadto kontynuowane są szkolenia w zakresie Metody McKenzie oraz Metody PNF.

 8.        Caritas Diecezji Kieleckiej – Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

W ramach Komponentu I do chwili obecnej zostały wykonane roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany i stropy piwnic, ściany i stropy parteru, ściany I piętra. Obecnie trwają prace zbrojeniowe stropów (prace w zakresie wykonania przyłączy energetycznych oraz przyłączy wody i kanalizacji).

W ramach Komponentu II przeprowadzono kursy pn. „Opiekun w domu pomocy społecznej”, „Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych”, „Aktywizacja i wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej”, „Kurs asertywności”, „Walka ze stresem”, „Terapia manualna”.

 

9.        Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

W dniu 30 grudnia 2014 r. Instytucja Realizująca zawarła kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Projektu KIK57. W ramach działań inwestycyjnych Beneficjent projektu – Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy planuje wykończenie parterowego budynku DPS (wykonane zostaną następujące prace: instalacja elektryczna budynku, instalacja wodno-kanalizacyjna budynku, instalacja CO z piecem i grzejnikami, tynki, łazienki, roboty wykończeniowe). Rezultatem będzie uzyskanie 14 lokali aktywizujących.

Do realizacji w ramach działań szkoleniowych przewidziano sumarycznie siedem typów szkoleń dla pracowników DPS. Dwa typy szkoleń przewidziane są dla personelu medycznego, pięć typów dla personelu merytorycznego. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów oraz wykładów. Zrealizowany zostanie także wyjazd studyjny do Cieszyna, podczas którego pracownicy w praktyce będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem lokali aktywizujących.