Doposażenie w sprzęt pielęgniarski – etap II
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż przystępuje do realizacji 2-go etapu doposażenia Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Województwa Małopolskiego. Continue reading

W 2014 r. w ramach projektu zostało doposażonych 41 DPS-ów oraz 144 pielęgniarki, otrzymując łącznie 1127 sztuk sprzętu. W związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych oraz ponadto rozpoczęciem 5 grudnia 2014 r. realizacji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, w którym uczestniczą pielęgniarki (pielęgniarz), które nie były uwzględnione w doposażeniu realizowanym w 2014 r., Instytucja Realizująca podjęła decyzję o dodatkowym doposażeniu uprawnionych domów pomocy społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski.

Do skorzystania z doposażenia w sprzęt pielęgniarski uprawnione są instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, z których pielęgniarki / pielęgniarze uczestniczą lub uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, natomiast sprzęt przekazany do DPS, zgodnie z założeniami programowymi SPPW, ma stanowić minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki niezbędne do świadczenia usług pielęgniarskich.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej, z których pielęgniarki/pielęgniarze uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” znajduje się tutaj.

Domy Pomocy Społecznej, które nie były objęte doposażeniem w niezbędny sprzęt pielęgniarski w 2014 r., a których personel pielęgniarski uczestniczy w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego mogą skorzystać z doposażenia na zasadach identycznych jak w 2014 r. (z tym, że kwota gwarantowana dla DPS wynosi 19 000 zł) – szczegółowe informacje dla tych placówek znajdują się tutaj.

 

Drugi etap doposażenia w sprzęt pielęgniarski będzie realizowany w następujący sposób:

a). Indywidualne zestawy dla pielęgniarek podnoszących kwalifikacje w ramach projektu.

Dla każdej pielęgniarki (pielęgniarza), która podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w realizowanym obecnie w ramach projektu kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Instytucja Realizująca zakupi indywidualny zestaw najpotrzebniejszego sprzętu pielęgniarskiego, z następującego katalogu:

- ciśnieniomierz elektroniczny naramienny,

- aparat typu AMBU,

- ciśnieniomierz ze stetoskopem,

- taca do podawania leków,

- termometr na podczerwień,

- stetoskop.

 

Wartość jednego indywidualnego zestawu nie może przekroczyć 580 zł (szacunkowe koszty poszczególnych pozycji sprzętu są podane w Załączniku nr 2 przekazanym Państwu pismem z dnia 30.06.2014 r.).

Indywidualny zestaw/zestawy należy podać w Załączniku nr 2A w pkt. 2.

Indywidualny zestaw/zestawy będą przekazane Beneficjentowi razem ze sprzętem, o którym mowa w pkt. b i wchodzą w zakres aneksu do umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Realizującą.

Wartość indywidualnych zestawów pielęgniarskich nie zawiera się w kwocie zapotrzebowanego przez Beneficjenta sprzętu, ani też nie może zostać przeniesiona na rzecz zakupu zestawu sprzętu dla DPS zgłaszanego przez Beneficjenta.

Wskazanie indywidualnego zestawu jest obligatoryjne i stanowi warunek przekazania Beneficjentowi niezbędnego sprzętu zgodnie z pkt. b.

 

b). Zestawy niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Beneficjent może dokonać wyboru niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS spośród pozycji zawartych w katalogu, który stanowi Załącznik nr 2 do pisma z dnia 30.06.2014 r., do łącznej kwoty będącej sumą: kwoty wynoszącej 2500 zł, równej dla wszystkich DPS-ów i kwoty dodatkowej, która jest zależna od liczby pielęgniarek/pielęgniarzy z danego DPS podnoszących swoje kwalifikacje w ramach obecnie realizowanego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (wynoszącej 1 500 zł za każdą kształcącą się pielęgniarkę/pielęgniarza) z zastrzeżeniem, że łączna kwota, zapotrzebowania obecnie składanego oraz zapotrzebowania złożonego w lipcu 2014 r., nie przekroczy 31 500 zł.

Jeżeli sprzęt podany w katalogu nie wypełnia Państwa potrzeb mogą Państwo zaproponować inny sprzęt do ww. kwoty, spełniający kryterium niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego – w takim wypadku należy również podać jego szacowaną cenę brutto oraz opis (parametry techniczne).

Instytucja Realizującą zastrzega, iż Państwa zamówienie może zostać zawężone ze względu na decyzję Instytucji Pośredniczącej, uwarunkowania budżetowe projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” lub rozstrzygnięcie przetargowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z przedstawionej powyżej propozycji i akceptują jej warunki powinni Państwo przesłać, następujące materiały podpisane przez uprawnioną/-e do tego osobę/-y (reprezentant organu prowadzącego lub osoby działające na podstawie pełnomocnictwa) na adres Instytucji Realizującej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w terminie do 30 stycznia (piątek) 2015 r.:

- Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla Domu Pomocy Społecznej (Załącznik nr 2 do niniejszego pisma).

 

Kolejne działania będą wyglądały następująco:

1. Instytucja Realizująca, po zweryfikowaniu zapotrzebowania, przekaże Beneficjentowi do 27 lutego 2015 r br. aneks do umowy (z danymi osób podpisujących aneks do umowy).

2. Beneficjent, po otrzymaniu aneksu do umowy i jego podpisaniu, przekazuje go do Instytucji Realizującej w terminie do 5 dni od daty otrzymania aneksu.

3. Instytucja Realizująca po otrzymaniu podpisanych przez Beneficjentów aneksów i umów, ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu.

Sposób realizacji będzie identyczny jak w 2014 r. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na Beneficjenta. Wszystkie ewentualne koszty wynikające z przyjęcia oraz utrzymania sprzętu ponosić będzie Beneficjent. Po podpisaniu umowy z wyłonionym dostawcą sprzęt zostanie dostarczony przez dostawcę do danego DPS – przewidywany termin to maj – czerwiec 2015 r.

Jeżeli nie są Państwo zainteresowani skorzystaniem z propozycji dodatkowego doposażenia, prosimy o niezwłoczne przesłanie stosownej informacji na adres ROPS, co pozwoli na wykorzystanie tych środków na doposażenie innych placówek.

W sprawach związanych z realizacją tego działania proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Gaweł – tel. 728 431 380, 12 639 14 79, e-mail agawel@rops.krakow.pl

 

Materiały do pobrania: