Nabór wniosków
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
ogłasza nabór wniosków na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW

na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym

realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego 

 

Cel naboru

Celem naboru jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym naborze mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego naboru dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:
- Komponent I – poprawa infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.
- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.

Finanse

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

 

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków
W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 12 marca 2015r. do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania wniosków
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, pok. 7, I piętro (kancelaria)
30-070 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją naboru pod tym linkiem.