KONFERENCJA PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
A A A

24 marca 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca połowę okresu wdrażania projektu KIK-57 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Continue reading

Konferencję uroczyście otwarła Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, szczególnie pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, władzom samorządowym oraz członkom Komitetu Sterującego projektu. W konferencji uczestniczyli m.in. Starosta Buski – Jerzy Kolarz, Starosta Kielecki – Michał Godowski, Wicestarosta Skarżyski – Artur Berus, Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach – Magdalena Gościniewicz, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – Paweł Barucha, Sekretarz Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – Ewa Mikołajczyk, przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej –Izabela Ostaszewicz i Agnieszka Ługowska, Dyrektorzy oraz kadra pielęgniarska dofinansowanych placówek oraz przedstawiciele ROPS w Lublinie i ROPS w Krakowie.

Pan Robert Jawor – kierownik projektu KIK-57, podsumował działania inwestycyjno-szkoleniowe zrealizowane w ramach projektu: na dzień 24 marca 2015 roku Instytucja Realizująca zrefundowała wydatki inwestycyjne dla projektów regrantingowych w kwocie 10 020 205,59 PLN. W 5 podprojektach zakończono już realizację działań inwestycyjno-szkoleniowych (POW Kamyk w Kielcach, DPS im. Jana Pawła II w Kielcach, DPS w Zochcinku, DPS w Łagiewnikach, DPS w Zgórsku). W wyniku realizacji projektu powstało ponad 60 lokali aktywizujących, a ze szkoleń skorzystało łącznie 169 pracowników DPS oraz 18 pracowników POW. W wyniku oszczędności w ramach projektu dnia 30 grudnia 2014 roku zawarto umowę o dofinansowanie z dziewiątym Beneficjentem – Fundacją Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Realizacja projektu przez tego Beneficjenta zakończy się w IV kwartale 2015 r.

Pan Sławomir Ciaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przedstawił różnorodne działania szkoleniowe realizowane w ramach projektu, do których należały m.in. kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne, w których uczestniczyły w sumie 84 osoby oraz wizyta studyjna w Szwajcarii zorganizowana w czerwcu 2014 r. W ramach działań dodatkowych projektu 139 osób wzięło udział w szkoleniu dotyczącym praktyki i etyki zawodowej pielęgniarek w DPS oraz w szkoleniu dotyczącym komunikacji interpersonalnej. Uczestnikom konferencji zaprezentowany został reportaż pt. „DOM” zrealizowany przez ROPS w Lublinie, a pielęgniarki, które uczestniczyły w wizycie studyjnej podzieliły się swoimi doświadczeniem zdobytymi podczas pobytu w Szwajcarii – przedstawiły m.in. zasady kształcenia w zawodach opiekuńczo-pielęgniarskich oraz zasady dostępu do opieki medycznej w Szwajcarii.

Spotkanie podsumowała Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Renata Segiecińska, która podkreśliła ogromny wpływ projektu szwajcarskiego na podniesienie jakości życia mieszkańców świętokrzyskich placówek sektora opieki społecznej oraz na podniesienie kwalifikacji ich personelu. Zwróciła też uwagę na różnorodność form terapii i rehabilitacji oferowanych w DPS w wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych oraz szkoleniowych, a także na satysfakcję z trafnej oceny potrzeb sektora, które mogą zostać zaspokojone dzięki środkom szwajcarskim.