Spotkanie informacyjno–promocyjne dla Beneficjentów projektu KIK/55
A A A

W dniu 7 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Mensa Academica Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dla Beneficjentów projektu KIK 55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Fus – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, witając zaproszonych gości. Pani Dyrektor przekazała informację, że okres rzeczowej realizacji Program Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” zostanie wydłużony do 31.12.2015 r. i w związku z powyższym planowane są dodatkowe działania m. in. organizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek pt.: „Podstawy opieki paliatywnej”, organizacja szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej bezpośrednio pracujących z mieszkańcami (opiekunowie, terapeuci, psychologowie itp.) pt.: „Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik – mieszkaniec domu pomocy społecznej”, organizacja warsztatów wyjazdowych dla kadry zarządzającej domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi (dyrektorzy i kierownicy) pt. „Zarządzanie konfliktem w relacjach społecznych i w organizacji”, organizacja krajowych wizyt studyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej bezpośrednio pracujących z mieszkańcami (opiekunowie, terapeuci, psychologowie itp.), w tym kadry zarządzającej (dyrektorów i kierowników), a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych bezpośrednio pracujących z podopiecznymi, w tym kadry zarządzającej (dyrektorów i kierowników). Ponadto Instytucja Realizująca planuje zakup sprzętu medycznego dla domów pomocy społecznej, z których pielęgniarki brały udział w dotychczas zorganizowanych kursach i szkoleniach w ramach Komponentu III, w postaci Automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED (ang. Automated External Defibrillator).

Następnie Pani Anna Gutko – Pracownik ds. obsługi finansowo – księgowej oraz wykonująca czynności Koordynatora Projektu omówiła zasady prawidłowego wypełniania formularza Raportu z zakończenia Projektu i Końcowego Raportu Finansowego a Pan Damian Kozik – Asystent koordynatora przedstawił stopień realizacji wskaźników projektu osiągniętych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie do chwili obecnej oraz proponowanych do czasu zakończenia realizacji projektu. Kolejnym etapem spotkania były wystąpienia 10 Beneficjentów, podczas których każdy z nich zaprezentował działania i rezultaty zrealizowanego projektu, a także przedstawił osiągnięte wskaźniki. Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń i dobrych praktyk zaobserwowanych podczas rzeczowej realizacji projektów.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz przyjazną atmosferę panującą podczas spotkania.