PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE KIK57
A A A

Projekt KIK-57 realizowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki to jeden z czterech „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Poniżej prezentujemy galerie oraz stan wdrażania podprojektów realizowanych z dofinansowania szwajcarskiego w województwie świętokrzyskim na koniec II kwartału. Continue reading

1. Powiat kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku:

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. do 30.06.2015 r. Na realizację projektu Powiat kielecki otrzymał dofinasowanie w kwocie 2 264 489,72 zł, zaś wkład własny wyniósł 399 615,83 zł.

W ramach działań inwestycyjnych wybudowano na terenie DPS boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią w dal. Ponadto utworzono ścieżkę zdrowia do kinezyterapii, place do zajęć ruchowych i umysłowych, place do zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, boisko do Boccia oraz scenę z zadaszeniem i widownią.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz szkoleniach 39 pracowników DPS.

 

2. Powiat kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach:

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. do 30.09.2014 r. Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 854 294,12 zł, natomiast kwota wsparcia udzielonego przez Stronę Szwajcarską to 1 536 823,22 zł.

W celu stworzenia infrastruktury do prowadzenia kinezyterapii i poszerzenia oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych, wymieniono przestarzały sprzęt, zaadaptowano na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowy budynek i pomieszczenia znajdujące się w zasobach DPS, które odpowiednio wyposażono. Ponadto wykonano boisko wielofunkcyjne wraz ze ścieżką zdrowia i innymi urządzeniami sportowymi. Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie w DPS nowych form terapii zajęciowej.

Dzięki realizacji projektu w DPS w Łagiewnikach przeprowadzono 15 kursów dla personelu merytorycznego, 7 kursów dla personelu medycznego, 6 tematycznych warsztatów dla personelu merytorycznego, 11 tematycznych szkoleń dla 45 osób z personelu merytorycznego i medycznego. Ponadto w ramach projektu pracownicy Domu odbyli wizytę studyjną do Niemiec.

 

3. Powiat sandomierski – Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu:

W ramach projektu  zostało utworzonych 6 lokali aktywizujących dla 10 osób, przebudowano kotłownię gazową c.o. i c.c.w.u. pod instalację odnawialnego źródła energii w postaci kolektorów słonecznych oraz utworzono ciąg komunikacyjny z szybem windy i maszynownią.

W ramach działań szkoleniowych na studiach podyplomowych oraz szkoleniach interpersonalnych, terapeutycznych  i specjalizacyjnych swoje kwalifikacjie podniesie 28 pracowników placówki.

 

4. Powiat opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku:

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. do 15.07.2015 r. Całkowita wartość projektu to 4 548 280,50 zł, natomiast dofinasowanie Strony Szwajcarskiej wyniosło 3 586 007,11 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 18 lokali aktywizujących, z czego 5 jednoosobowych, 12 dwuosobowych i 1 trzyosobowy w sumie dla 32 osób. Ponadto zagospodarowano teren wokół DPS (m.in. zrewitalizowano stawy będące w zasobach DPS).

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, szkoleniach kwalifikacyjnych i specjalistycznych 43 pracowników DPS. Ponadto 10 pracowników DPS wzięło udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

 

5. Powiat buski – Dom pomocy Społecznej w Zborowie:

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 21.06.2013 r. W dniu 17.07.2015 r. oddano do użytku część inwestycyjną, natomiast realizacja działań szkoleniowych potrwa do 15.09.2015 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 860 956,93 zł, natomiast kwota dofinansowania to 2 431 813,39 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 7 lokali aktywizujących dla 20 osób, pracownie terapii zajęciowej oraz pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej (np. pokoje kąpielowe, sale do rehabilitacji). Ponadto w ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do wspomnianych pomieszczeń.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych i szkoleniach 14 pracowników DPS w Zborowie. Ponadto pracownicy DPS wzięli udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

 

6. Gmina Kielce – Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach:

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 590 581,95 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 501 994,66 zł.

Rezultatem realizacji inwestycji jest utworzenie oraz wyposażenie 5 lokali aktywizujących, przeznaczonych dla 8 pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło 18 pracowników merytorycznych placówki (12 pedagogów/wychowawców, 2 pracowników socjalnych, pedagog/psychoterapeuta, pedagog/logopeda, 2 opiekunki dziecięce).

 

 

7. Gmina Kielce – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach:

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 21.06.2013 r. W dniu 09.09.2014 r. oddano do użytku część inwestycyjną, natomiast realizacja działań szkoleniowych potrwa do 30.09.2015 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 787 488,15 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 519 131,52 zł.

W ramach działań inwestycyjnych utworzono i wyposażono 20 lokali aktywizujących dla 30 osób.

Dzięki realizacji projektu 52 pracowników DPS (48 pracowników merytorycznych i 4 pracowników medycznych) podniosło swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych oraz szkoleń.

 

 

8. Caritas Diecezji Kieleckiej – Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie:

Trwają prace wykończeniowe w zakresie dobudowy budynku do DPS oraz zagospodarowania terenu wokół placówki – zaplanowano stworzenie 22 lokali aktywizujących łącznie dla 56 osób. Ponadto powstanie m. in. sala terapii zajęciowej oraz specjalistyczne pracownie (ceramiki, stolarska), pomieszczenie do inhalacji oraz grota solna.

W ramach działań szkoleniowych trwają kursy dla pracowników DPS. Pracownicy placówki mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na kursach min. z zakresu nowoczesnych form terapii zajęciowej, planu indywidualnego wspierania mieszkańca, pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach projektu 11 pracowników Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wzięło udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

 

 

9. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy:

Działania inwestycyjne polegały na wykończeniu budynku, wykonano następujące prace: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja CO z piecem i grzejnikami w budynku parterowym, tynki, łazienki, roboty wykończeniowe. Rezultatem jest 14 lokali aktywizujących.

W ramach działań szkoleniowych zrealizowane zostało szkolenie pn. „Kurs administratora bezpieczeństwa informacji”, z zakresu terapii zajęciowej przeprowadzono szkolenie pn. „Logo-muzykoterapia jako skuteczna forma terapii wieku podeszłego”.  Ponadto rozpoczęło się szkolenie pn. „Zasady prawidłowego żywienia osób starszych i niepełnosprawnych oraz po rekonwalescencji” oraz szkolenie pn. „Mediacje”.

 

 

 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki