Aktualności z projektu KIK-56
A A A

Prezentujemy podprojekty z listy rezerwowej realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie podkarpackim gdzie Instytucją Realizującą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Continue reading

 

1. Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu na rzecz DPS w Iwoniczu

Nazwa projektu: „Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”
Wartość projektu: 2.871.128,15 PLN
Wartość dofinansowania projektu:  2.440.458,93 PLN  /  696.279,29 CHF

Dane teleadresowe Beneficjenta:

Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu

38-440 Iwonicz, ul. Floriańska 19

Tel. 13 / 435-13-14; 13 / 435-05-21

Fax 13 / 435-01-30

 Strona www:  www.bonifratrzy.pl

 

Opis projektu:

Głównymi działaniami w ramach projektu są prace przy zagospodarowaniu terenu wokół DPS- ukształtowanie terenu, nasadzenie zieleni; oświetlenie; nagłośnienie; mała infrastruktura; ogrodzenie itp. Ponadto powstanie boisko do gier i zabaw, ogrodzenie całości terenu, ogrodzenie wewnętrzne wybiegu, oczko wodne z obsadą roślinną, pergola drewniana z pomieszczeniem na narzędzia ogrodnicze oraz kompleks poletek i rabat zielno-warzywno-kwiatowych do realizacji programu „Pomocnicy Ogrodnika”.

W ramach działań inwestycyjnych planuje się:

 • budowę ujeżdżalni dla koni – budynek hipoterapii z zapleczem socjalnym i wewnętrzną instalacją gazową oraz altaną;
 • remont i przebudowę istniejącego budynku stajni;
 • budowę tężni i jacuzzi;
 • budowę altany wielofunkcyjnej – budynek będzie pełnił funkcję rekreacyjną, będą odbywać się w nim okresowo np. przedstawienia, zajęcia w ramach terapii leczniczej;
 • modernizację wewnątrz DPS – modernizację i wyposażenie kuchni, uruchomienie windy dla osób niepełnosprawnych, wykończenie i wyposażenie pomieszczenia terapii zajęciowo – rehabilitacyjnej.

W ramach działań szkoleniowych planowane są szkolenia/kursy o następującej tematyce:

 •  Praca z osobami niepełnosprawnymi;
 • Właściwa organizacja pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jako metoda optymalizacji jakości sprawowanej opieki;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • Szkolenia z zakresu hipoterapii.

 

 

 

2. Powiat Strzyżowski na rzecz DPS w Gliniku Dolnym 

Nazwa projektu: „Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym poprzez adaptacje poddasza na cele mieszkalne oraz poprzez podniesienie kwalifikacji personelu.”
Wartość projektu: 1.695.286,63 PLN
Wartość dofinansowania projektu:  1.440.993,29 PLN / 411.125,05 CHF

Dane teleadresowe Beneficjenta:

Powiat  Strzyżowski

38–100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15

Tel. 17 / 276-50-00   Fax 17 / 276-50-00 w.13

Strona www: www.strzyzowski.pl

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie

im. Jana Pawła II

38 – 130 Frysztak, Glinik Dolny 230

Tel/fax: 17 / 277-79-34

Strona www: www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl

 Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym korzystnych warunków mieszkaniowych w DPS w Gliniku Dolnym, pozwalających na jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających podniesienie ich motywacji do aktywności i otwartości na zmiany, wspieranie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz motywowanie ich do podejmowania prób aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej, a także podniesienie kwalifikacji personelu DPS w Gliniku Dolnym bezpośrednio pracującego z mieszkańcami objętymi projektem, nabycie umiejętności ukierunkowanych na prace z osobami niepełnosprawnymi mających na celu wspieranie ich samodzielności, motywacji i aktywności oraz stworzenie warunków umożliwiających zastosowanie przez personel innowacyjnych metod pracy z podopiecznymi.

W ramach działań inwestycyjnych planuje się zaadoptowanie poddasza na jednoosobowe pokoje z łazienkami, w których zamieszkają mieszkańcy przejawiający odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. Osoby te pod kuratelą personelu uczestniczyć będą w treningu samodzielności oraz podejmowaniu prób aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji:

 • 10 pokoi mieszkalnych z łazienką,
 • pokój dziennego pobytu – salon,
 • aneks kuchenny,
 • pracownię komputerową (z programami stymulującymi aktywność umysłową – doskonalenie pisania, mowy, itp.),
 • gabinet konsultacji – warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym,
 • pomieszczenie przepierek,
 • pomieszczenia porządkowe.

Pokoje mieszkańców zostaną umeblowane i wyposażone w system przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy. Powyższe zaplecze mieszkaniowe będzie dawało możliwość nauki samodzielności pensjonariuszom poprzez samodzielne sprzątanie własnych pokoi i innych wspólnych pomieszczeń, zmianę pościeli, wykonywanie prania, próby przygotowywania posiłków, itp. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb grupy docelowej tj.: podniesienie samooceny, pokonanie lęków, radzenie sobie ze stresem, zwiększenie samodzielności, samostanowienie, zminimalizowanie poczucia wykluczenia społecznego, poprzez wzbudzanie w nich otwartości na zmiany.

W ramach działań szkoleniowych osoby bezpośrednio pracujące z eksperymentalną grupą mieszkańców zostaną objęte profesjonalnymi szkoleniami podnoszącymi ich kwalifikacje i umiejętności, tym samym wzbogacając formy i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, przejawiającymi chęć zmiany swoich perspektyw życiowych. Stworzone dla mieszkańców nowe warunki mieszkaniowo-bytowe stanowić będą dla personelu nowe narzędzie pracy i stworzą możliwość zastosowania innowacyjnych metod pracy z podopiecznymi. Dzięki realizacji projektu pracownik będzie w pewnym sensie partnerem, trenerem, asystentem dla podopiecznego podejmującego różne czynności zmierzające do usamodzielnienia. Zastosowane metody i techniki pracy ukierunkowane będą przede wszystkim na indywidualną pracę z mieszkańcem. Praca ta polegać będzie na wspieraniu, motywowaniu, mobilizowaniu, zachęcaniu mieszkańca do aktywności.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące szkolenia i warsztaty:

 • Indywidualny plan wspierania mieszkańca z uwzględnieniem diagnozy mieszkańca DPS w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • Obudzić wiarę w społeczną przydatność – aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców DPS,
 • Poznać, zrozumieć, wesprzeć, pomóc – metody pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Karta praw osób niepełnosprawnych;
 • Trening radzenia sobie ze stresem, zastępowanie agresji w sytuacjach trudnych,
 • Trening kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej.

 

 

 3.     Powiat Rzeszowski na rzecz DPS w Górnie 

 

Nazwa projektu: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez rozbudowę infrastruktury, doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu ”
Wartość projektu: 1 587 904,10 PLN
Wartość dofinansowania projektu:  1 349 718,48 PLN / 385083,73 CHF

Dane teleadresowe Beneficjenta:

Powiat Rzeszowski

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Tel. 17 / 867-14-62 Fax 17 / 867-19-80

Strona www:  www.powiat.rzeszow.pl

 

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 7

tel./fax 17 7728 979 – sekretariat

Strona www: www.dpsgorno.domypomocy.pl    

 Opis projektu:

Dom Pomocy Społecznej w Górnie składa się z pawilonowej zabudowy (10 pawilonów parterowych i budynek usługowo – techniczny połączony przewiązką z 1-piętrowym pawilonem). Rozproszenie obiektów jest walorem dla pensjonariuszy, wymaga natomiast ciągłych nakładów na utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Placówka przeznaczona jest dla ok. 215 osób, w tym przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych.

W ramach działań inwestycyjnych planuje się:

 • montaż baterii słonecznych dla potrzeb c.w.u – innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli na oszczędne podgrzewanie wody,
 • wymianę w dwóch pawilonach baterii umywalkowych i prysznicowych na oszczędne i przystosowane dla niepełnosprawnych,
 • przebudowę przyłączy elektroenergetycznych nN z napowietrznych na kablowe do siedmiu budynków;
 • budowę przyłączy kanalizacji teletechnicznej do dwóch budynków,
 • modernizację oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi – innowacyjny i oszczędny typ opraw ze źródłem LED ozn. A;
 • modernizację oświetlenia nocnego przypodłogowego w ośmiu budynkach;
 • instalację monitoringu wizyjnego, która będzie służyć bezpieczeństwu pensjonariuszy. Jest ona zakładana szczególnie na obiektach gdzie będą postawione altany i urządzenia rehabilitacyjne zewnętrzne;
 • modernizację instalacji zasilającej i logicznej w pawilonie celem utworzenia kawiarenki internetowej dla pensjonariuszy wraz z zakupem 3 komputerów;
 • zagospodarowanie terenu obiektami rekreacyjnymi dla pensjonariuszy – altanki, trwałe urządzenia rehabilitacyjne zamontowane na zewnątrz, utwardzenie terenu pod stoliki z ławkami i chodniki, nasadzenie krzewów kwitnących oraz utworzenie miejsc postojowych celem usunięcia samochodów parkujących w alejach i utrudniających przemieszczanie się pensjonariuszy, szczególnie na wózkach inwalidzkich;
 • zakup łózek rehabilitacyjnych, foteli prysznicowych, wózków inwalidzkich leżakowych, łózek transportowo – kąpielowych, balkoników dwukołowych służących codziennej obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych, który umożliwiając wyjazdy w małych grupach, zniweluje u pensjonariuszy poczucie „odcięcia od świata”;
 • zakup sprzętu ogrodniczego (kosiarka).

W ramach działań szkoleniowych zrealizowane zostaną szkolenia/kursy o następującej tematyce:

 • Higiena i pielęgnacja osób obłożnie chorych
 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • Aktywizacja ruchowa (przygotowanie do prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu)
 • Zagrożenia w pracy opiekuna osób psychicznie chorych w domu pomocy społecznej
 • Ubezwłasnowolnieni mieszkańcy DPS, procedury postępowania, aspekty prawne
 • Depozyty zmarłych mieszkańców DPS
 • Kurs nauki pływania, pierwsza pomoc

 

Źródło: ROPS Rzeszów