NABÓR dotyczący utworzenia mieszkań chronionych przy DPS
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW
dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej 

 

Cel naboru

Celem naboru jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

 

Podmioty uprawnione do składania propozycji projektów

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym naborze mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego
domy pomocy społecznej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego naboru dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:
- Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej poprzez utworzenie mieszkania/-ń chronionego , w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji/ remontu, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług poprzez uruchomienie mieszkania chronionego.
- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu domu pomocy społecznej, głównie pracującego bezpośrednio z  mieszkańcami DPS i mieszkania chronionego.

 

Finanse

Łączna kwota środków SPPW przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 166 866,93 złotych.

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

INFORMACJE O NABORZE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Termin składania propozycji projektów
W ramach niniejszego naboru propozycje projektów przyjmowane będą w terminie od dnia 05.11.2015r. do dnia 19.11.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania propozycji projektów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, pok. 7 (I piętro) (kancelaria)
30-070 Kraków

Sposób składania propozycji projektów

Propozycje projektów należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Propozycje projektów dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul.Lea 112, pok.145 (I piętro), Kraków,
e-mail: biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Kierownik projektu
Piotr Maurek
e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrażania projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

 

Strona internetowa
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”: www.sppw.rops.krakow.pl w zakładce „Jak aplikować”.

Dokumenty naboru propozycji projektów i wniosków dot. dotyczące utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej

 

Propozycja projektu

 

Wniosek o dofinansowanie projektu