PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH KOMPONENTU III PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM”
A A A

W ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w latach 2013-2015 miała miejsce realizacja szkoleń oraz kursów dla pielęgniarek i pielęgniarzy, jak również doposażenie Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt medyczny. Działania te przyczyniły się tym samym do profesjonalizacji i podniesienia jakości usług oferowanych przez małopolskie DPS, a co za tym idzie do podniesienia komfortu życia klientów tych placówek oraz wzrostu kompetencji ich personelu. Continue reading

Zgodnie z opisem Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną” Komponent III obejmuje poprawę jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, a także wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w DPS oraz wyposażenie tych placówek w sprzęt stanowiący minimalne konieczne wyposażenie personelu pielęgniarskiego.

1.      SZKOLENIA I KURSY

W ramach projektu przeszkolono łącznie 226 osób z personelu pielęgniarskiego zatrudnionych w 50 domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub non-profit, posiadających co najmniej średnie wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, prawo do wykonywania zawodu oraz minimum dwuletni staż zawodowy w okresie ostatnich pięciu lat w przypadku zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne i co najmniej sześciomiesięczny staż zawodowy w przypadku zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny. Kandydaci musieli pozytywnie przejść przez proces rekrutacji i zostać zakwalifikowani przez organizatora kształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W ramach Komponentu III zorganizowano:

  • dwa szkolenia specjalizacyjne dla 44 osób:

- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (uczestniczyło w nim 30 osób);

- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (uczestniczyło w nim 14 osób);

  • trzy kursy kwalifikacyjne – łącznie dla 141 osób:

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej (uczestniczyły w nim 24 osoby);

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (trzy edycje – uczestniczyło w nich 97 osób);

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (uczestniczyło w nim 20 osób);

  • oraz trzy kursy specjalistyczne:

- „Leczenie ran” (uczestniczyło w nim 60 osób);

- „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” (uczestniczyło w nim 65 osób);

- „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” (uczestniczyło w nim 26 osób).

Uczestniczki obu specjalizacji przystąpiły do egzaminu państwowego w Warszawie, organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie).

W projekcie założono pierwotnie przeszkolenie 116 pielęgniarek/pielęgniarzy, od września 2014 r. wartość wskaźnika została zwiększona do 150, a od kwietnia 2015 r. do 200 osób. Osiągnięto 113% aktualnego wskaźnika. W ramach tego działania zrealizowano łącznie 336 osoboszkoleń.

Efektami działań szkoleniowych są zdobyte wiedza i kompetencje kadry pielęgniarskiej małopolskich domów pomocy społecznej. Korzyści z przeprowadzonych szkoleń i kursów odnieśli nie tylko uczestnicy szkoleń i kursów, ale również beneficjenci domów pomocy społecznej, którzy mogą korzystać ze zdobytej wiedzy i umiejętności profesjonalnej kadry.

2.      DOPOSAŻENIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY

Działania realizowane w ramach Komponentu III obejmowały również doposażenie domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego w niezbędny sprzęt medyczny/pielęgniarski.

W 2013 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, w którym uczestniczyło 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS. Na podstawie wyników tej analizy opracowany został katalog sprzętu/wyposażenia, z którego zainteresowane organy prowadzące mogły dokonać wyboru najbardziej potrzebnego i niezbędnego sprzętu. Do skorzystania z doposażenia uprawnione były domy pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, z których personel pielęgniarski uczestniczył w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W ramach doposażenia domy pomocy społecznej otrzymały indywidualne zestawy dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy podnieśli swoje kwalifikacje poprzez udział w projekcie oraz zestaw niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Łącznie w ramach doposażenia Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu zakupiono:

  • 75 zestawów dla 47 DPS-ów (50,5% działających w województwie);
  • 163 zestawy indywidualne dla pielęgniarek/pielęgniarzy;
  • 1506 szt. sprzętu/wyposażenia.

Łącznie 47 Domów Pomocy Społecznej otrzymało 238 zestawów.

Dostawa sprzętu do domów pomocy społecznej odbyła się w dwóch etapach – w listopadzie i grudniu 2014 r. oraz w listopadzie 2015 r. Katalog sprzętu, spośród którego DPSy mogły złożyć zapotrzebowanie obejmował m.in. aparat EKG, półautomatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), aparat przeznaczony do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów, aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy, ciśnieniomierz elektroniczny naramienny, nebulizator, pulsoksymetr, ssak medyczny, termometr bezdotykowy na podczerwień, stanowisko do pobierania krwi, waga krzesełkowa, wózek toaletowo-prysznicowy czy fotel obrotowy do wanny. W każdej placówce personel pielęgniarski został przeszkolony w zakresie podstawowej obsługi otrzymanego sprzętu.

Wykaz domów pomocy społecznej, które otrzymały sprzęt w ramach I i II etapu doposażenia dostępny jest pod tym linkiem.