Aktualności z projektu KIK-57 w województwie świętokrzyskim
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem prezentującym stan realizacji projektu KIK-57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” wdrażanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Continue reading

Dzięki realizacji Projektu KIK-57 dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach oraz 8 domów pomocy społecznej: DPS im. Jana Pawła II w Kielcach, DPS w Łagiewnikach, DPS w Zgórsku, DPS w Zochcinku, DPS w Zborowie, DPS w Sandomierzu, Caritas Diecezji Kieleckiej – Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Główne rezultaty realizacji działań regrantingowych w ramach Projektu KIK-57, które zostały zakończone w 2015 r.:

  • 92 lokale aktywizujące dla 170 osób;
  • 137 typów form podnoszenia kwalifikacji dla 232 pracowników merytorycznych DPS/POW;
  • 79 typów form podnoszenia kwalifikacji dla 45 pracowników medycznych DPS;
  • 2 boiska wielofunkcyjne wraz ze ścieżką do kinezyterapii oraz urządzeniami.

Zostały również przeprowadzone szkolenia i kursy dla pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, które zostały w całości sfinansowane ze środków SPPW w ramach Projektu KIK/57:

  • szkolenia specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
  • kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa zachowawczego.

 

W ramach Projektu wdrażane są działania z zakresu budowania mechanizmów prężności, które są skierowane do opiekunów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa świętokrzyskiego. Celem w/w działania jest kształtowanie nowych i wzmocnienie już istniejących mechanizmów resilience u wychowawców pracujących w POW, tak aby byli oni w stanie efektywnie oddziaływać na swoich podopiecznych, a w konsekwencji umożliwić im samodzielne, prawidłowe funkcjonowanie po opuszczeniu placówki.

Realizowane są także działania w zakresie aktywizacji fizycznej, intelektualnej i społecznej mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – poprzez ich aktywne włączenie w krąg autorskich oddziaływań socjalizacyjnych zaprojektowanych i wdrażanych przez organizacje pozarządowe, a w konsekwencji doprowadzenie do wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej tychże osób.

Działania dodatkowe w Projekcie planowane do realizacji w 2016 r.: 

  1. Boccia – terapia osób niepełnosprawnych poprzez sport. Celem tego działania będzie terapia zajęciowa oraz aktywizacja fizyczna, intelektualna i społeczna mieszkańców DPS poprzez ich udział w rozgrywkach Boccia, a w konsekwencji doprowadzenie do wzmocnienia ich podmiotowości i aktywności życiowej;
  2. Wizyta studyjna do Szwajcarii dla kadry zarządzającej Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie – przedmiotem wizyty studyjnej będzie wymiana doświadczeń w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielania pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacania wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka;
  3. Spotkanie integracyjne dla wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa świętokrzyskiego.

 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki