Województwo Podkarpackie – projekt KIK56
A A A

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

Projekt KIK-56 pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”  jest wdrażany w województwie podkarpackim w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Realizacja Projektu jest przewidziana na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Projekt KIK/56 jest skierowany do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS) działających na terenie województwa podkarpackiego. Projekt składa się z trzech komponentów, tj.:

  1. Komponent I – zakłada poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację działań innowacyjnych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji;
  2. Komponent II – szkolenia personelu pracującego głównie bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie spójnym z Komponentem I;
  3. Komponent III – podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i położniczego pracującego bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Całkowity budżet przewidziany na realizację Projektu wynosi 5 509 425 CHF. W okresie od 14 maja 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. Instytucja realizująca Projekt nr KIK/56 przeprowadziła nabór wniosków w ramach konkursu na projekty inwestycyjno-szkoleniowe w podkarpackich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekty przeznaczone do dofinansowania zostały 5 lutego 2013 r. zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Ich realizacja trwała do 31 października 2015 r. Działania przewidziane w ramach poszczególnych projektów zostały zrealizowane przez Beneficjentów w całości.

Główne rezultaty realizacji działań regrantingowych w ramach Projektu KIK-56:

Liczba pracowników uczestniczących w kursach szkoleniowych/studiach/innych formach podnoszenia kwalifikacji: 480 osób.
Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń JOPS: 318 szt. i 56 zestawów.

Wszystkie podprojekty prezentujemy tutaj: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE: PROJEKT KIK-56

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.sppw.rops.rzeszow.pl