SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału w superwizji. Continue reading

Cel superwizji

Celem superwizji realizowanej w ramach Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Podmioty uprawnione do składania zgłoszeń udziału w superwizji

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszeń w ramach niniejszego naboru są Domy Pomocy Społecznej z terenu Województwa Małopolskiego prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, w których dotychczas nie były realizowane projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

 

INFORMACJE O NABORZE

Termin składania zgłoszeń
W ramach niniejszego naboru zgłoszenia uprawnionych domów pomocy społecznej do udziału w superwizji przyjmowane będą w terminie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 21.03.2016 r.

 

Ważne – o zakwalifikowaniu DPS do udziału w superwizji decydować będzie kolejność zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania zgłoszeń
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32

30-070 Kraków

Dziennik Podawczy (parter)

Sposób składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Zgłoszenia dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul.Lea 112, pok.145 (I piętro), Kraków,
e-mail: biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Specjalista ds. wdrażania projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

 

Strona internetowa

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”: www.sppw.rops.krakow.pl w zakładce Strefa Beneficjenta –> Doradztwo dla Beneficjentów

Dokumenty dot. superwizji  dla domów pomocy społecznej