WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – PROJEKT KIK55
A A A

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

Projekt KIK/55 pn. „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, dla którego funkcję Instytucji Realizującej pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – jest wdrażany w województwie lubelskim w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja Projektu jest przewidziana na okres od 16 stycznia 2012 – 30 września 2016 r.

Projekt KIK/55 jest skierowany do domów pomocy społecznej i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie województwa lubelskiego. Projekt składa się z trzech komponentów, tj.:

 Komponent I – miał na celu poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych (przebudowa, rozbudowa, modernizacja, termomodernizacja, a także infrastruktura towarzysząca) oraz wyposażenie w sprzęt, m.in. służący rehabilitacji osób niepełnosprawnych, sprzęt RTV, zakup komputerów i mebli;

Komponent II – zakładał podnoszenie kwalifikacji personelu bezpośrednio pracującego
z mieszkańcami domów pomocy społecznej i wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe;

Komponent III – ma na celu podniesienie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego domów pomocy społecznej (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, wizyty studyjne krajowe oraz zagraniczne, szkolenia), wyposażenie w sprzęt medyczny domy pomocy społecznej (automatyczne defibrylatory AED, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne do odsysania śliny, śluzu i innych wydzielin, aparaty elektrokardiograficzne EKG, torby pielęgniarskie wraz z wyposażeniem) oraz w drobny sprzęt medyczny tj. glukometry i ciśnieniomierze dla pielęgniarek i pielęgniarzy, które brały udział
w kształceniu.

Całkowity budżet przewidziany na realizację Projektu wynosi 6.084.128 CHF, z czego do 85%, tj. 5 171 509 CHF stanowi wsparcie szwajcarskie. Wartość projektów przyjmowanych w konkursie dla wniosków składanych przez podmioty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze mogła wynosić od 365 512 do 1 462 049 zł, a dla wniosków składanych przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej: 1 218 373 – 2 436 745 zł.

W okresie od 28 maja 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/55 przeprowadziła nabór wniosków w ramach konkursu na projekty inwestycyjno-szkoleniowe
w lubelskich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zakończenie oceny projektów i wyłonienie zwycięzców nastąpiło w drugim kwartale 2013 r., natomiast realizacja dofinansowanych projektów odbyła się od 10 maja 2013 do 31 grudnia 2015 r.

Wszystkie podprojekty prezentujemy tutaj: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE: PROJEKT KIK-55

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.rops.lubelskie.pl/sppw