Konkurs malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza konkurs malarski dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza

Konkurs malarski dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej 

uczestniczących w plenerach malarskich organizowanych w ramach projektu.

Celem konkursu jest:

  • promowanie aktywności artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej,
  • prezentacja ogółowi społeczeństwa efektów aktywności artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej,
  • integrowanie  mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby mieszkające w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie Województwa Małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, uczestniczące w plenerach malarskich organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Organizator Konkursu przewiduje  jedną kategorię prac konkursowych:

indywidualna praca malarska – kategoria przeznaczona dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej uczestniczących w plenerach malarskich organizowanych w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.  Praca malarska powinna być wykonana w  formacie 30 cm x 40 cm.

Tematyka prac dowolna.

Uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.

Dla laureatów konkursu przewidziano indywidualne nagrody rzeczowe i wyróżnienia  finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Województwa Małopolskiego.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z podpisem uczestnika ) oraz trzech oświadczeń (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu z podpisem uczestnika )  wraz z pracą, na adres:

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

            ul. Piastowska 32

            30-070 Kraków

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym), składać przedstawicielowi organizatora podczas plenerów malarskich lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na opakowaniu: Konkurs dla mieszkańców DPS) w terminie do dnia 18 lipca  2016 r. do godz. 12.00.

Decyduje data wpływu pracy do ROPS w Krakowie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  przy ul. Lea 112 (I p., pok. 144-146) lub telefonicznie pod nr 12 639 14 79. Szczegółowych informacji udziela Artur Winiarski lub Piotr Maurek.

Regulamin konkurs

Karta zgłoszenia