Zakończenie realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

31 października 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Continue reading

Prawie 5 lat bardzo intensywnych działań (realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012r.) pozwoliło osiągnąć rezultaty przekraczające pierwotne założenia projektu.

Skrócone kompendium o projekcie

Cele projektu:
Celem strategicznym Programu było podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej przez waloryzację bazy infrastrukturalnej DPS i POW, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu. Realizacja celu strategicznego pozwoliła na redukcję różnic społeczno-gospodarczych w obszarze opieki zdrowotnej i usług społecznych pomiędzy Małopolską a innymi regionami państw członkowskich UE poprzez podniesienie stopnia bezpieczeństwa technicznego i bytowego klientów małopolskich JOPS oraz profesjonalizację zatrudnionej tu kadry.
Osiągnięcie celu strategicznego było uwarunkowane osiągnieciem celów operacyjnych:
C 1. Poprawa stanu infrastruktury 10% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez inwestycje i zakup niezbędnego wyposażenia.
C 2. Podniesienie kwalifikacji personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym głównie personelu pracującego bezpośrednio z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
C 3. Podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez wspieranie rozwoju zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia medycznego.

Grupa docelowa: domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze, ich kadra oraz personel pielęgniarski zatrudniony w DPS.
Wartość projektu i kwota dofinansowania: 7 194 102 CHF, w tym dofinansowanie
6 114 987 CHF (85%).
Obszar realizacji: województwo małopolskie.
Źródło finansowania: Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Obszar tematyczny „Ochrona zdrowia ” Cel 2 – Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.
Okres realizacji: 1 stycznia 2012 – 31 października 2016 r.

Działania główne:
- pierwszy komponent – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu była poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. I
- drugi komponent – podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.
- trzeci komponent – poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia usług.

EFEKTY PROJEKTU

Zakres projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” został znacząco rozszerzony w stosunku do pierwotnych założeń, a osiągnięte efekty są większe od planowanych (w stosunku do zakresu z 2012 r.):

- objęto działaniami inwestycyjno-szkoleniowymi 15 placówek (10 DPS-ów i 5 POW) – pierwotnie planowano objąć działaniami 9 placówek;

- powstało 160 nowych miejsc w DPS (więcej o 38 w stosunku do wstępnych założeń);

- zmodernizowano lub utworzono ponad 18 tys. m2 terenów rekreacyjnych przy placówkach (o ponad 11 tys. m2 więcej niż planowano);

- przeszkolono 226 pielęgniarek z DPS (o 110 więcej);

- uruchomiono 2 mieszkania chronione (pierwotnie nie planowano takiego działania);

- ponad 1 tys. pracowników DPS i POW podniosło swoje kompetencje zawodowe  – pierwotnie planowano przeszkolenie 266 pracowników;

- zrealizowano w placówkach ponad 200 szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących kompetencje zawodowe pracowników (planowano 45).

W wyniku realizacji projektów w 10 Domach Pomocy Społecznej utworzono 160 nowych miejsc pobytu, uruchomiono 2 mieszkania chronione, zmodernizowano ponad 1120 m2 pomieszczeń mieszkalnych, zmodernizowano lub utworzono 1180 m2 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej, a także ponad 17 tys. m2 terenów rekreacyjnych przy DPS oraz zakupiono ponad 2600 sztuk sprzętu/wyposażenia.
Kompetencje zawodowe podniosło ponad 730  pracowników, poprzez uczestnictwo w 180 różnego rodzaju formach szkoleniowych (szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych).

Natomiast w wyniku realizacji projektów w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego zmodernizowano ponad 720 m2 pomieszczeń mieszkalnych, zmodernizowano lub utworzono ponad 95 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej, ponad 440 m2 innych pomieszczeń, a także ponad 550 m2 terenów rekreacyjnych przy placówkach. Kompetencje zawodowe podniosło 56 pracowników placówek, poprzez uczestnictwo w 20 różnego rodzaju formach szkoleniowych (szkoleniach, kursach).

W ramach działań projektu dedykowanych personelowi pielęgniarskiemu swoje kwalifikacje podniosło 226 osób zatrudnionych w 50 domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.
Zorganizowano dwa szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz psychiatrycznego; trzy kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa zachowawczego oraz trzy kursy specjalistyczne z zakresu „Leczenia ran”, „Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” i „Terapii bólu przewlekłego u dorosłych”.

Powierzchnia zmodernizowanych lub utworzonych terenów rekreacyjnych przy domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych to ponad 18 tys. m2. Tereny te stworzyły nowe możliwości w tych placówkach.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań, które można określić jako niestandardowe lub pilotażowe. Takim działaniem jest na pewno uruchomienie mieszkania chronionego przy domu pomocy społecznej.

W ramach projektu powstały dwa takie mieszkania – w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 i Domu Pomocy Społecznej w Konarach, każde dla 3 osób, wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. Mieszkania chronione są tworzone w innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a tworzenie ich  w domach pomocy społecznej jest rzadkością.

 Projekt pozwolił również na uzyskanie wiedzy oraz bezpośrednią obserwację szwajcarskich oraz krajowych rozwiązań w trakcie wizyt studyjnych.
Celem wizyty studyjnej w Szwajcarii we wrześniu 2015 r. była obserwacja rozwiązań w zakresie opieki społecznej, a następnie określenie możliwości ich wdrożenia w Polsce – wzięło w niej udział 60 osób (w 3 grupach), przedstawicieli 45 instytucji (raport z wnioskami i rekomendacjami z wizyty studyjnej). Ponadto w ramach projektu została również zrealizowana wizyta studyjna w województwie świętokrzyskim, która miała na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami organizacji lokali aktywizujących – wzięło w niej udział 25 osób.

Ponad 300 pracowników z 24 małopolskich domów pomocy społecznej podniosło swe kompetencje zawodowe i  umiejętności dzięki superwizji realizowanej w ramach projektu “Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” (raport z realizacji superwizji).

W ramach projektu zrealizowane zostały również działania mające na celu promowanie twórczości mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej – plenery malarskie i ceramiczne oraz konkurs plastyczny, w których wzięli udział mieszkańcy z ponad 40 placówek w Małopolsce. W październiku 2016 r. zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pokonkursową wystawę na której zaprezentowano wszystkie prace zgłoszone na konkurs.

To tylko skrótowa i fragmentaryczna informacja o projekcie oraz działaniach zrealizowanych przez prawie 5 lat – więcej na stronie projektu www.sppw.rops.krakow.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Kategorie: Aktualności