KOMISJA OCENY PROJEKTÓW
A A A

UWAGA – prace Komisji Oceny Projektów zakończyły się 15 stycznia 2013 r.

——————

UWAGA – nabór ekspertów zakończył się 24 sierpnia 2012 r.

——————

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Z DZIEDZINY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ DO KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór ekspertów z dziedziny analizy ekonomiczno-finansowej do Komisji Oceny Projektów w zakresie oceny finansowej wniosków o dofinansowanie zgłaszanych w ramach komponentów I i II projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

1. Ekspertem w zakresie oceny finansowej może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki obligatoryjne:

 1. posiada wykształcenie wyższe z tytułem magister/magister inżynier,
 2. posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej inwestycji, w szczególności w postaci przygotowania, realizacji lub nadzorowania projektu inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym o budżecie powyżej 2 mln zł,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada znajomość krajowych regulacji prawnych i procedur z zakresu finansów i rachunkowości, w zakresie niezbędnym dla rzetelnej oceny projektów.

2. W celu przydzielenia kandydatom spełniającym kryteria obligatoryjne punktów dodatkowych, pod uwagę będą brane następujące warunki dodatkowe:

 1. wyższe wykształcenie o profilu ekonomicznym lub technicznym, na kierunkach: zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, budownictwo, architektura, inżynieria środowiska itp.,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie oceny finansowej projektów o tematyce zbliżonej do obszaru objętego Projektem, składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych,
 3. doświadczenie zawodowe związane ze Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy,
 4. wcześniejsze lub obecne pełnienie funkcji eksperta ujętego w Centralnej Bazie Ekspertów prowadzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Zadaniem eksperta będzie przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w zakresie spełnienia przez nie kryteriów merytorycznych, o których mowa w Załączniku Nr 6 do Regulaminu Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz kryterium trwałości i wykonalności finansowej przedsięwzięcia. Ponadto, ekspert będzie zobowiązany do ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach procedury odwoławczej lub w wyniku skierowania wniosku do ponownej oceny przez Małopolski Komitet Sterujący.

Warunkiem podpisania umowy z Instytucją Realizującą jest złożenie przez eksperta oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ DO KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy ogłasza: nabór ekspertów z dziedziny pomocy społecznej do Komisji Oceny Projektów w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zgłaszanych w ramach komponentów I i II projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

1. Ekspertem w zakresie oceny merytorycznej może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki obligatoryjne:

 1. posiada wyższe wykształcenie z tytułem magister/magister inżynier,
 2. posiada doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania, realizacji lub nadzorowania projektów nieinwestycyjnych, obejmujących organizację szkoleń ukierunkowanych m.in. na rozwój zasobów ludzkich i integrację społeczną (tzw. projekty miękkie),
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji zagadnień związanych z polityką społeczną,
 7. posiada znajomość krajowych regulacji prawnych i procedur związanych z realizacją projektów inwestycyjnych i szkoleniowych.

2. W celu przydzielenia kandydatom spełniającym kryteria obligatoryjne punktów dodatkowych, pod uwagę będą brane następujące warunki dodatkowe:

 1. wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, na kierunkach: polityka społeczna, prawo, pedagogika, praca socjalna, politologia itp.,
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie oceny merytorycznej projektów o tematyce zbliżonej do obszaru objętego Projektem, składanych w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych,
 3. doświadczenie zawodowe związane ze Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy,
 4. wcześniejsze lub obecne pełnienie funkcji eksperta ujętego w Centralnej Bazie Ekspertów prowadzonej przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Zadaniem eksperta będzie przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w zakresie spełnienia przez nie kryteriów merytorycznych, o których mowa w Załączniku Nr 6 do Regulaminu Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ponadto, ekspert będzie zobowiązany do ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach procedury odwoławczej lub w wyniku skierowania wniosku do ponownej oceny przez Małopolski Komitet Sterujący.

Warunkiem podpisania umowy z Instytucją Realizującą jest złożenie przez eksperta oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych w ramach projektu
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przewidywany termin realizacji zlecenia: październik 2012 r.

Wszystkie dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia winny zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do Komisji Oceny Projektów),
b) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków obligatoryjnych, o których mowa w pkt 1.3 – 1.5 dotyczących wymagań dla ekspertów (załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do Komisji Oceny Projektów),
c) Kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.1 – 1.2 oraz w pkt 2 (tj. dyplomy, świadectwa pracy, referencje, umowy o dzieło/zlecenie, zaświadczenia, certyfikaty, rekomendacje, wykazy projektów związanych z dziedziną przy realizacji/przygotowaniu, których kandydat brał udział ze wskazaniem pełnionej funkcji w danym projekcie).

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji kandydat zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej albo na numer faksu wskazany w zgłoszeniu.

 

MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
biuro@rops.krakow.pl

w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 r. do godz. 16:00.
Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 63 91 479; 12 63 917 01; 728 431 380.

Ocena kandydata będzie dokonywana na podstawie złożonego zgłoszenia.

 

Wszelkie dokumenty dotyczące zasad naboru i pracy Komisji Oceny Projektów, w tym wzory dokumentów aplikacyjnych, znajdą Państwo tutaj.