Jak aplikować?
A A A

08.01.2016 r.

WYNIKI OCENY

formalno-merytorycznej  WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE złożonych w ramach naboru wniosków

dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu.

Do udziału w drugim etapie naboru zgodnie z par. 24 ust. 10 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” (zwany dalej Regulaminem), zostali zaproszeni Wnioskodawcy, których propozycje projektów otrzymały pozytywna ocenę formalno-merytoryczną:

L.p

Wnioskodawca

Dom Pomocy Społecznej objęty projektem

Tytuł projektu

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

 

Ww. organy prowadzące w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w 2-gim etapie złożyły wnioski o dofinansowanie.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z par. 29 Regulaminu: 2 wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną ocenę, żaden z wniosków nie został odrzucony.

Zgodnie z par. 29 ust. 5 Regulaminu następujące projekty mogą otrzymać dofinansowanie, pod warunkiem dostępności środków w budżecie Instytucji Realizującej (par. 31 ust. 1):

L.p

Wnioskodawca

Dom Pomocy Społecznej objęty projektem

Tytuł projektu

Wartość dofinansowania SPPW

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

36 800,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem

130 066,93 zł

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

21.12.2015 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DOT. UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH

UWAGA!

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie par. 29 ust. 6 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PD-0621-32/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.11.2015 r., przedłuża termin oceny formalno-merytorycznej do dnia 8 stycznia 2016 r.

___________________________________________________________________________________________________________________

03.12.2015 r.

WYNIKI OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Wyniki oceny formalno-merytorycznej propozycji projektów w ramach naboru propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach SPPW.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że zakończył ocenę formalno-merytoryczną propozycji projektów złożonych w ramach naboru propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”

W ramach naboru zostały złożone 2 propozycje na projekty o charakterze inwestycyjno–szkoleniowym przez następujące organy prowadzące:

- Urząd Miasta Krakowa dot. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25;

- Bonifraterska Fundacja Dobroczynna dot. Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej przeprowadzonej zgodnie z par. 24 „Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”:  2 propozycje projektów uzyskały pozytywną ocenę, żadna z propozycji projektów nie została odrzucona.

Lista rankingowa propozycji projektów  złożonych w naborze dotyczącym utworzenia mieszkań chronionych

 

Organ prowadzący

DPS

Tytuł projektu

Wynik oceny formalno-merytorycznej

Liczba punktów

Wnioskowana kwota dofinansowania SPPW

1.

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Trening czyni samodzielnym!

POZYTYWNA

50,00

36 800,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25

Mieszkamy pod bezpiecznym dachem.

POZYTYWNA

37,50

138 550,00 zł  ⃰

* wnioskowana kwota dofinansowania SPPW przekracza wartość dostępnej alokacji w tym naborze – możliwa kwota dofinansowania SPPW (na dzień 2.12.2015 r.) wynosi 130 066,93 zł

___________________________________________________________________________________________________________________

05.11.2015 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW 
dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej 

 

Cel naboru

Celem naboru jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

 

Podmioty uprawnione do składania propozycji projektów

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym naborze mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego
domy pomocy społecznej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego naboru dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:
- Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej poprzez utworzenie mieszkania/-ń chronionego , w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji/ remontu, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług poprzez uruchomienie mieszkania chronionego.
- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu domu pomocy społecznej, głównie pracującego bezpośrednio z  mieszkańcami DPS i mieszkania chronionego.

 

Finanse

Łączna kwota środków SPPW przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 166 866,93 złotych.

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

INFORMACJE O NABORZE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

Termin składania propozycji projektów
W ramach niniejszego naboru propozycje projektów przyjmowane będą w terminie od dnia 05.11.2015r. do dnia 19.11.2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania propozycji projektów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, pok. 7 (I piętro) (kancelaria)
30-070 Kraków

Sposób składania propozycji projektów

Propozycje projektów należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Propozycje projektów dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul.Lea 112, pok.145 (I piętro), Kraków,
e-mail: biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Kierownik projektu
Piotr Maurek
e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrażania projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

 

Dokumenty naboru propozycji projektów i wniosków dot. dotyczące utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej

 

Propozycja projektu

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

15.04.2015 r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DOT. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH TYPU INTERWENCYJNEGO O DOFINANSOWANIE

w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

UWAGA!

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie par. 23 ust. 7 „Regulaminu naboru wniosków dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr PD-0621-4/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 11.03.2015 r., przedłuża termin oceny formalno-merytorycznej do dnia 28 kwietnia 2015 r. 

___________________________________________________________________________________________________________________

23.03.2015 r.

Na podstawie Zarządzenia nr PD- 0621- 8/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 23.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w  ww. Regulaminie:

1. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy tj. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU wdrażanego w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem’’ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. Zarządzenia (zmiany dot.  części  N. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW).

2. Załącznik Nr 8 do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy tj. Oświadczenie Wnioskodawcy  o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania działań bezpośrednio realizowanych przez danego Wnioskodawcę oraz prefinansowania wydatków zrefundowanych w płatności końcowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do ww. Zarządzenia.

W pozostałym zakresie Regulamin naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego o dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie ulega zmianie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się ze zmienionymi załącznikami poniżej

___________________________________________________________________________________________________________________

12.03.2015 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW

na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym

realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego 

 

Cel naboru

Celem naboru jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym naborze mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego naboru dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:
- Komponent I – poprawa infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.
- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.

Finanse

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

 

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków
W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 12 marca 2015r. do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania wniosków
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, pok. 7, I piętro (kancelaria)
30-070 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul. Lea 112, pok.145 (I piętro), Kraków,
e-mail, biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Kierownik projektu
Piotr Maurek
e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrażania projektu
Renata Kania
e-mail: rkania@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrażania projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

Specjalista ds. informacji i promocji
Ewelina Kubacka
e-mail: ekubacka@rops.krakow.pl

Strona internetowa
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”: www.sppw.rops.krakow.pl w zakładce „Jak aplikować”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją naboru zamieszczoną poniżej.

 

Dokumenty naboru wniosków dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego