O konkursie
A A A

UWAGA!

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-23/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w Załączniku nr 8 do Regulaminu (Wzór umowy o dofinansowanie projektu):

- par. 12 ust. 3, który otrzymał brzmienie:

Środki, pochodzące ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy będą przekazane przez Instytucję Realizującą na rachunek bankowy:
a) dochodów Beneficjenta, otwarty w PLN, o numerze ……………………………………….., a następnie przez Beneficjenta środki SPPW zostaną bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy o którym mowa w pkt. b;
b) dochodów i wydatków Beneficjenta/realizatora projektu11 otwarty w PLN, o numerze ………………………………………………….. (konto projektowe).

11 w przypadku, gdy realizującym projekt w imieniu Beneficjenta jest jednostka budżetowa Beneficjenta – niepotrzebne skreślić.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu nie ulega zmianie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Ze zmienionym Regulaminem konkursu można zapoznać się w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy >> Dokumenty do pobrania lub po kliknięciu w następujący link: http://www.sppw.rops.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/03/Zalacznik%20nr%208%20do%20Regulaminu-Wzor_umowy_o_dofinansowanie_280313-51543a7ecc1d5.pdf

——

UWAGA!

Konkurs nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” rozstrzygnięty!

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie par. 28 ust. 1 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w dniu 19 lutego br. Uchwałą nr 201/13 zatwierdził listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych.

Przedmiotową Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty:

 1. Wniosek nr 9 pn. „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”,
 2. Wniosek nr 7 pn. „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”,
 3. Wniosek nr 13 pn. „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”,
 4. Wniosek nr 17 pn. „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”,
 5. Wniosek nr 15 pn. „DPS Szczyrzyc –poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”,
 6. Wniosek nr 23 pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
 7. Wniosek nr 12 pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul.Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

Kwota alokacji w ramach Konkursu Nr 1/2012 wynosi 17 407 242,44 PLN. Łączna kwota dofinansowania projektów umieszczonych na ww. liście wynosi 16 511 828,71 zł.

Ponadto utworzona została lista wniosków rezerwowych wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania, na której znalazły się następujące projekty:

 1. Wniosek nr 5 pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach”,
 2. Wniosek nr 11 pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem”,
 3. Wniosek nr 24 pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Klimkówka – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
 4. Wniosek nr 2 pn. „Modernizacja usług Domu Pomocy Społecznej Caritas w Charsznicy”,
 5. Wniosek nr 6 pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Płazie”,
 6. Wniosek nr 25 pn. „Nasz dom podniesienie jakości życia pensjonariuszy DPS w Miechowie”,
 7. Wniosek nr 21 pn. „Lepsza przyszłość pensjonariuszy poprzez przebudowę zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego i administracyjnego”,
 8. Wniosek nr 1 pn. „Poprawa infrastruktury i jakości usług Domu Pomocy Społecznej w Batowicach”,
 9. Wniosek nr 16 pn. „Bezpieczna przystań-przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”.

Zgodnie z par. 27 ust. 11, w przypadku pojawienia się wolnych środków Instytucja Realizująca może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektów znajdujących się na liście rezerwowej, zgodnie z ich kolejnością (pozycją) na liście rezerwowej.

Pozostała kwota alokacji wynosi 895 413,73 zł i zgodnie z par. 27 ust. 12 Instytucja Realizująca może, za pisemną zgodą Wnioskodawcy, obniżyć poziom dofinansowania dla projektu znajdującego się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania lub liście rezerwowej. W przypadku, gdy kwota pozostała do alokacji jest niższa niż wnioskowana, a Wnioskodawca, którego projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy wniosków rezerwowych nie wyrazi zgody na obniżenie poziomu dofinansowania, zapytanie kierowane jest przez Instytucję Realizującą do kolejnego Wnioskodawcy z listy wniosków rezerwowych.

—————————————

UWAGA!

W dniu 1 lutego 2013 r. na podstawie Zarządzenia nr K-021-11/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadziła zmiany w Regulaminie Konkursu.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Aktualności >> Zmiana regulaminu Konkursu nr 1/2012.

 

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się z Regulaminem konkursu tutaj.

 

————————————-

UWAGA!

W dniu 11 stycznia 2013 r. na podstawie Zarządzenia nr K-021-6/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadziła zmiany w Regulaminie Konkursu.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Aktualności >> Zmiana regulaminu Konkursu nr 1/2012.

 

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się z Regulaminem konkursu tutaj.

————————————–

UWAGA!

Termin oceny finansowo-merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” ulega przedłużeniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działając na podstawie par. 22 ust. 4 „Regulaminu konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr K-021-42/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.06.2012 r., przedłuża termin oceny finansowo-merytorycznej do dnia 15 stycznia 2013 r.

————————————–

UWAGA!

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w Konkursie nr 1/2012. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej tutaj.

————————————–

UWAGA!

W dniu 31 października br. Zarządzeniem nr K-021-78/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Aktualności >> Zmiana regulaminu Konkursu nr 1/2012.

Instytucja Realizująca prosi o zapoznanie się z Regulaminem konkursu tutaj.

————————————–

UWAGA!

Termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” ulega przedłużeniu.

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie § 22 ust. 4 Regulaminu Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr K-021-42/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.06.2012 r., przedłuża z dniem 12 października wskazany w § 23 ust. 1 Regulaminu termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie.

—————————————

UWAGA!
Zmiana Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy polegająca na zmianie terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 12.09.2012 r. do godz. 16.00.

Zarządzenie nr 58 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” wprowadza zmiany następujących zapisów:
- Paragraf 13 ust. 1 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- Punkt 10 działu Wymogi formalne „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu” stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 1/2012.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami, w których wprowadzono zmiany.

—————————————

UWAGA!

Zmiana Regulaminu konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zarządzenie nr 54 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” wprowadza zmiany następujących zapisów dokumentacji konkursowej:

- punkt I Budżet Projektu Katalog rodzajowy kosztów kwalifikowanych str. 24 i 25 „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu” stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 1/2012;
- punkt 1 B akapit 3 Katalogu rodzajowego wydatków kwalifikowanych str.2 oraz punkt 2 Katalogu rodzajowego wydatków kwalifikowanych str. 3 i 4 w „Wykazie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów wdrażanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”” stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr 1/2012.

Z dniem 10.08.2012 zaktualizowana zostaje treść dokumentacji – „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu” stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 1/2012 oraz „Wykazu kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów wdrażanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”” stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr 1/2012, opublikowanej na niniejszej stronie internetowej.

—————————————

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

KONKURS nr 1/2012
na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym w małopolskich domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających w trybie całodobowym

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie realizacji projektu w niniejszym konkursie mogą ubiegać się instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego:
- Domy pomocy społecznej
lub
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przedmiot dofinansowania

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie obejmuje łącznie następujące formy wsparcia:
- Komponent I – poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług.
- Komponent II – podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami.

Finanse

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 17 407 242,44 złotych.

Beneficjent jest zobowiązany wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 15%.

Minimalna wartość dofinansowania 1 projektu wynosi 1 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania 1 projektu wynosi 3 mln zł.

 

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków
W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 5 czerwca 2012 r. do dnia 3 września 2012 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania wniosków
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32, pok. 7 (I piętro) (sekretariat)
30-107 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul.Lea 112, pok.15 (III piętro),
Kraków,
e-mail, biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Kierownik projektu
Piotr Maurek
e-mail: pmaurek@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu
Agnieszka Malina
e-mail: amalina@rops.krakow.pl

Specjalista ds. wdrożenia projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

Specjalista ds. informacji i promocji
Natalia Pięta
e-mail: npieta@rops.krakow.pl

Strona internetowa
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową oraz jej pobrania tutaj.