Informacje podstawowe
A A A

 INFORMACJE PODSTAWOWE

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW), doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2012 roku, a zakończy się w październiku 2016 r. Łączna kwota przeznaczona przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na jego realizację to 6 114 987 CHF, zaś kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi łącznie 4 936 539 CHF i została rozdysponowana w drodze trzech naborów.

 

KOMPONENTY I i II PROJEKTU

Komponenty I i II skierowane są do instytucji publicznych i organizacji non-profit prowadzących domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym na terenie województwa małopolskiego, które w wyniku rozbudowy/przebudowy/modernizacji/remontu i doposażenia placówki, a także w wyniku podniesienia kompetencji/ kwalifikacji personelu mogą rozszerzyć działalność swojej placówki oraz dostarczać jej podopiecznym opieki i pomocy na jak najwyższym poziomie.

 

PROJEKTY INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWE W MAŁOPOLSKICH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach Konkursu nr 1/2012 trwającego od 5 czerwca do 12 września 2012 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie zostało zgłoszonych 25 projektów, 16 z nich przeszło pozytywnie ocenę finansowo-merytoryczną. 2 lutego 2013 r. Małopolski Komitet Sterujący utworzył listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych, które 19 lutego 2013 r. zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. Na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania znalazło się 7 wniosków:

 • „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”,
 • „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”,
 • „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”,
 • „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”,
 • „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”,
 • „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,
 • „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

4 kwietnia 2013 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie ww. projektów, a 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej (ósmy projekt), realizowanego przez Powiat Nowosądecki w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Realizacja 7 projektów Beneficjentów zakończyła się 31 grudnia 2014 r., a 1 projektu w dniu 31marca 2015 r. (projekt Powiatu Limanowskiego).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów oraz osiągniętych efektów są zamieszczone w zakładce: Projekty realizowane w DPS

 

PROJEKTY INWESTYCYJNO-SZKOLENIOWE W MAŁOPOLSKICH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU INTERWENCYJNEGO

W okresie 12 – 26 marca 2015 r. przeprowadzono nabór wniosków na projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym realizowane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego, w ramach którego wpłynęło 5 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej, wszystkie złożone wnioski uzyskały pozytywną ocenę, żaden z wniosków nie został odrzucony.

W okresie 14 maja – 10 czerwca 2015 r. podpisane zostały umowy o dofinansowanie 5 projektów:

 1. Powiatu Krakowskiego na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie – „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym”;
 2. Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej na rzecz Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie – „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających
  w placówce interwencyjnej”;
 3. Gminy Miejskiej Kraków na rzecz IPOW dla Chłopców w Krakowie – „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12”;
 4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz IPOW dla Dziewcząt w Krakowie – „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”;
 5. Miasta Nowy Sącz na rzecz IPOW przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu – „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”.

Realizacja projektów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zakończyła się we wrześniu 2015 r.

Informacje na temat projektów IPOW dostępne są w aktualności: Projekty inwestycyjno-szkoleniowe w POW

 

MIESZKANIA CHRONIONE PRZY DPS

W dniach 5-19.11.2015 r. przeprowadzono nabór propozycji projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej. W okresie naboru  złożono 2 propozycje projektów: przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną dot. DPS w Konarach i przez Gminę Miejską Kraków dot. DPS w Krakowie ul. Praska 25. Obie propozycje projektów zostały ocenione pozytywnie i Wnioskodawcy zostali zaproszeni do udziału w 2-gim etapie naboru – złożenia wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena formalno-merytoryczna wniosków została przeprowadzona w dniach 14.12.2015 – 08.01.2016 r., oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

 • Beneficjent: Gmina Miejska Kraków (Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25)

Wartość projektu: 163 000,00 zł, w tym dofinansowanie SPPW: 130 066,93 zł (79,79 %). Realizacja projektu od 08.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń lokalu mieszkalnego w budynku DPS na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób, zakup wyposażenia mieszkania oraz realizacja szkoleń dla pracowników DPS z zakresu „Technik komunikowania się z grupami docelowymi” i „Nowych form terapii zajęciowej”.

 • Beneficjent: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna (Dom Pomocy Społecznej w Konarach)

Wartość projektu: 46 000,00 zł, w tym dofinansowanie SPPW: 36 800,00 zł (80 %). Realizacja projektu od 08.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do tworzonego mieszkania chronionego (dla 3 osób) oraz przeprowadzone szkolenia  dla pracowników DPS z tematyki „Charakterystyka procesu usamodzielniania osób z zaburzeniami psychicznymi w formie mieszkania chronionego”.

 

KOMPONENT III PROJEKTU

W ramach tego Komponentu personel pielęgniarski domów pomocy społecznej miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych, szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów specjalistycznych. Drugim elementem tego komponentu jest doposażenie małopolskich domów pomocy społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski.

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KURSY KWALIFIKACYJNE ORAZ KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Personel pielęgniarski wszystkich małopolskich Domów Pomocy Społecznej uczestniczył w aktualizacji diagnozy potrzeb szkoleniowych, w wyniku której dokonano wyboru najbardziej potrzebnych temu personelowi w aspekcie poszerzenia usług świadczonych na rzecz mieszkańców DPS oraz bezpośredniej pracy z podopiecznymi. W wyniku tej analizy potrzeb szkoleniowych małopolskich DPS, Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zorganizowała lub organizuje:

 • 5 kursów kwalifikacyjnych: z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej, z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • 2 szkolenia specjalizacyjne – z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego;
 • 3 kursy specjalistyczne z zakresu „Leczenia ran”, „Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego (EKG)” oraz „Terapii bólu przewlekłego”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkoleń i kursów w zakładce Szkolenia i sprzęt dla pielęgniarek.

 

DOPOSAŻENIE MAŁOPOLSKICH DPS W NIEZBĘDNY SPRZĘT PIELĘGNIARSKI

Działania realizowane w ramach Komponentu III obejmowały również doposażenie domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego w niezbędny sprzęt medyczny/pielęgniarski.

W 2013 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, w którym uczestniczyło 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS. Na podstawie wyników tej analizy opracowany został katalog sprzętu/wyposażenia, z którego zainteresowane organy prowadzące mogły dokonać wyboru najbardziej potrzebnego i niezbędnego sprzętu. Do skorzystania z doposażenia uprawnione były domy pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, z których personel pielęgniarski uczestniczył w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W ramach doposażenia domy pomocy społecznej otrzymały indywidualne zestawy dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy podnieśli swoje kwalifikacje poprzez udział w projekcie oraz zestaw niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Ww ramach doposażenia Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu zakupiono:

 • 75 zestawów dla 47 DPS-ów (50,5% działających w województwie);
 • 163 zestawy indywidualne dla pielęgniarek/pielęgniarzy;
 • 1506 szt. sprzętu/wyposażenia.

Łącznie 47 Domów Pomocy Społecznej otrzymało 238 zestawów.

Dostawa sprzętu do domów pomocy społecznej odbyła się w dwóch etapach – w listopadzie i grudniu 2014 r. oraz w listopadzie 2015 r. Katalog sprzętu, spośród którego DPS-y mogły złożyć zapotrzebowanie obejmował m.in. aparat EKG, półautomatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), aparat przeznaczony do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów, aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy, ciśnieniomierz elektroniczny naramienny, nebulizator, pulsoksymetr, ssak medyczny, termometr bezdotykowy na podczerwień, stanowisko do pobierania krwi, waga krzesełkowa, wózek toaletowo-prysznicowy czy fotel obrotowy do wanny. W każdej placówce personel pielęgniarski został przeszkolony w zakresie podstawowej obsługi otrzymanego sprzętu.

Wykaz domów pomocy społecznej, które otrzymały sprzęt w ramach I i II etapu doposażenia dostępny jest pod tym linkiem.

 

WIZYTY STUDYJNE

 Wizyta studyjna w Szwajcarii

Celem wizyty studyjnej w Szwajcarii było pozyskanie przydatnych informacji dotyczących systemu opieki społecznej w Szwajcarii i funkcjonowania domów pomocy społecznej w tym kraju, porównanie rozwiązań polskich i szwajcarskich, podniesienie wiedzy zawodowej oraz poszerzenie umiejętności praktycznych personelu DPS a także wdrożenie ewentualnych usprawnień w polskich DPS, co przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców DPS.

Uczestnicy wizyty studyjnej zostali podzieleni na 3 grupy wyjazdowe – w każdej grupie było 20 osób. Grupa nr 1 składała się głównie z pielęgniarek oraz kierowników zespołów pielęgniarskich w DPS, w grupie nr 2 byli głównie przedstawiciele średniego personelu zarządzającego tj. kierownicy działów / zespołów terapeutycznych / rehabilitacyjnych / opiekuńczych DPS, a w grupie nr 3 dyrektorzy DPS oraz przedstawiciele organów prowadzących. Każda grupa wzięła udział w co najmniej 6 spotkaniach, w trakcie których miała możliwość zapoznania z funkcjonowaniem danego podmiotu, zasadami finansowania, ofertą programową m.in. dla osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie / psychicznie / intelektualnie, jak również świadczenia opieki domowej. Zakres każdego spotkania uwzględniał profil danej grupy.

Wizyta poszczególnych grup miała miejsc:

 • grupa nr 1: 02.09.2015 r. – 05.09.2015 r.
 • grupa nr 2: 09.09.2015 r. – 12.09.2015 r.
 • grupa nr 3: 16.09.2015 r. – 19.09.2015 r.

W wizytach studyjnych udział wzięło 60 osób łącznie z 46 instytucji, w tym z 39 Domów Pomocy Społecznej, 3 organów prowadzących DPS, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (1 osoba), Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu (2 osoby) oraz przedstawiciele Instytucji Realizującej (5 osób).

Łącznie w ramach trzech grup wyjazdowych odwiedzono 12 podmiotów szwajcarskich: GZO Spital Wetzikon, Pflegezentrum Entlisberg, IV Betriebe des Kantonalen Sozialamts, Stiftung Altried, Fundacja Schmelzi, Stiftung fuer Menschen mit koerperlicher Behinderung, Stowarzyszenie Gartentherapie, Stiftung Lebenshilfe, Mathilde Escher Heim, Curaviva, Genossenschaft Zeitgut, Stiftung Arbeitsgestaltung.

W większości odwiedzanych instytucji na uczestnikach wizyty duże wrażenie zrobiły rozwiązania architektoniczne i techniczne ułatwiające codzienne życie ich mieszkańców (w przypadku placówek całodobowych) lub korzystanie podopiecznych z usług tych placówek, ułatwiające pracę personelu tych podmiotów. Kolejnym aspektem było porównywanie metod pracy w szwajcarskich i polskich placówkach oraz kwestie organizacyjne (m.in. organizacja pracy personelu, podawanie leków). Innym przyczynkiem do prowadzonych rozmów i dyskusji z przedstawicielami szwajcarskimi były ramy prawne dotyczące funkcjonowania tych podmiotów oraz zasady ich finansowania.

Spotkania pozwoliły nie tylko poznać szwajcarskie rozwiązania i uzyskać dzięki temu inną perspektywę na realizację zadań w tego rodzaju placówkach na terenie Małopolski, ale także były kanwą do dyskusji i wymiany opinii pomiędzy uczestnikami wizyty oraz przedstawicielami podmiotów szwajcarskich na temat codziennego funkcjonowania takich instytucji. Uczestnicy wizyty na bieżąco analizowali poznane rozwiązania w odniesieniu do możliwości ich zastosowania/wdrożenia w swoich placówkach.

W trakcie tych wizyt prezentowane były wytwory artystyczne mieszkańców małopolskich DPS, które były przekazywane osobom prezentującym działalność odwiedzanych podmiotów szwajcarskich jako drobne podarunki w podziękowaniu za przyjęcie grupy.

 

Krajowa wizyta studyjna

Celem tej wizyty było pozyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu funkcjonowania lokali aktywizujących utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach projektu KIK57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego z SPPW, zasad organizacji tych lokali, doświadczeń podmiotów prowadzących te lokale, a także efektów projektu KIK57. Miała ona na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań ukierunkowanych na usamodzielnianie osób objętych opieką różnych instytucji.

Krajowa wizyta studyjna został przeprowadzona w dniach 27-29.10.2015 r., a jej uczestnicy mieli również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania placówek typu DPS i IPOW. W ramach wizyty odbyło się 9 spotkań z następującymi podmiotami:

 • Instytucja Realizująca projekt KIK57 (świętokrzyski Urząd Wojewódzki);
 • Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie;
 • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;
 • Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach;
 • Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku;
 • Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy;
 • Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku;
 • Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 • Dom Pomocy Społecznej w Zborowie.

W wizycie wzięło udział 25 osób: 22 osoby z 20 Domów Pomocy Społecznej, 1 osoba z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego oraz 2 osoby z Instytucji Realizującej.

 

DZIAŁANIA DODATKOWE

 W ramach projektu w 2016 r. realizowane będą:

 • superwizja dla pracowników domów pomocy społecznej, w których realizowane były podprojekty, a jej celem będzie wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników domów pomocy;
 • realizacja działań mających na celu prezentowanie i promowanie wytworów mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.in. rękodzieło, prace plastyczne, ozdoby świąteczne;- organizacja seminarium dla przedstawicieli m.in. domów pomocy społecznej, organów prowadzących, na temat potrzeb DPS i ich mieszkańców, wyzwań i możliwości ich realizacji;
 • konferencja końcowa projektu.

 

 ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNYCH WYDARZEŃ W PROJEKCIE W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI.