Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
A A A

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest to bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznana przez Szwajcarię Polsce jako jednemu z nowych krajów członkowskich UE w celu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy stanowią niemal połowę wartości Funduszu Szwajcarskiego przeznaczonego na wsparcie działań na rzecz rozwoju w państwach europejskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest w ramach Priorytetu 4 SPPW: rozwój społeczny i zasobów ludzkich, celu II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Na realizację tego celu w województwie małopolskim Strona Szwajcarska przeznaczyła łącznie 6 114 987 CHF, z czego 4 936 539 CHF przeznaczono do rozdysponowania na projekty wyłonione w drodze konkursu organizowanego w ramach realizacji Komponentu I i II.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi informacjami o SPPW na oficjalnej stronie Programu: http://www.programszwajcarski.gov.pl/