Obowiązki beneficjenta
A A A

Podstawowe informacje dotyczące obowiązków Beneficjentów

Beneficjent jest zobowiązany realizować Projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu, z należytą starannością, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z dokumentami wymienionymi w par. 2 umowy. Rachunek bankowy i wyodrębniona ewidencja księgowa Beneficjent jest obowiązany do... zobacz więcej

Raportowanie i wnioski o płatność

Raportowanie i wnioski o płatność Continue reading zobacz więcej

Zamówienia publiczne

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dotyczy projektów realizowanych w DPS – mieszkania chronione) Obowiązki Beneficjenta w zakresie zamówień Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień... zobacz więcej

Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami par. 6 ust. 1 pkt. 6 umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Realizującą a Beneficjentem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, każdy Beneficjent zobowiązany jest do: informowania o realizacji projektu i źródle współfinansowania projektu zgodnie z Wytycznymi... zobacz więcej