Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo podkarpackie

Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Wartość projektu: 5 509 425 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 4 683 012 CHF

Kwota regrantingu: 4 108 928 CHF

Rzeszów – siedziba IR

Projekt KIK/56 pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” dla którego funkcję Instytucji Realizującej pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – jest wdrażany w województwie podkarpackim w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. Realizacja Projektu jest przewidziana na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Projekt KIK/56 jest skierowany do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS) działających na terenie województwa podkarpackiego. Projekt składa się z trzech komponentów, tj.:

  1. Komponent I – zakłada poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację działań innowacyjnych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji;
  2. Komponent II – szkolenia personelu pracującego głównie bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie spójnym z Komponentem I;
  3. Komponent III – podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i położniczego pracującego bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Całkowity budżet przewidziany na realizację Projektu wynosi 5 509 425 CHF. W przypadku realizacji wszystkich trzech komponentów do 85% kosztów kwalifikowanych projektów pokrywał będzie wkład strony szwajcarskiej, natomiast co najmniej 15% – wkład Beneficjenta. Możliwe jest zwiększenie wkładu własnego Beneficjenta, przy czym kwota dofinansowania nie może być niższa niż 1 010 000 zł, a maksymalna kwota nie może przekraczać 3 030 000 zł.

W okresie od 14 maja 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r. Instytucja realizująca Projekt nr KIK/56 przeprowadziła nabór wniosków w ramach konkursu na projekty inwestycyjno-szkoleniowe w podkarpackich domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekty przeznaczone do dofinansowania zostały 5 lutego 2013 r. zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Ich realizacja trwała do 31 października 2015 r.

Wsparcie w ramach SPPW ma pomóc przede wszystkim w osiągnięciu wyższego poziomu świadczonych usług. W trybie konkursowym zostały wyłonione instytucje chcące poprawić własną infrastrukturę i przeszkolić personel, po to by mieszkańcom tych instytucji żyło się lepiej. Ten sam cel ma organizacja szkoleń dla pielęgniarek i położnych świadczących usługi na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.

Adres strony internetowej projektu realizowanego w województwie podkarpackim: www.sppw.rops.rzeszow.pl.

 

Dane kontaktowe Instytucji Realizującej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

tel. (17) 74 02 338 lub (17) 74 02 339

 

Działania przewidziane w ramach poszczególnych projektów zostały zrealizowane przez Beneficjentów w całości.

Główne rezultaty realizacji działań regrantingowych w ramach Projektu KIK-56:

  1. Liczba pracowników uczestniczących w kursach szkoleniowych/studiach/innych formach podnoszenia kwalifikacji: 480 osób.
  2. Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby tworzonych/modernizowanych pomieszczeń JOPS: 318 szt. i  56 zestawów.