Jak aplikować o sprzęt?
A A A

4.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż przystępuje do realizacji doposażenia DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Do skorzystania z doposażenia w sprzęt pielęgniarski uprawnione są instytucje publiczne lub organizacje non-profit prowadzące Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, z których pielęgniarki / pielęgniarze uczestniczą lub uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, natomiast sprzęt przekazany do DPS, zgodnie z założeniami programowymi SPPW, ma stanowić minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki niezbędne do świadczenia usług pielęgniarskich.

Wykaz Domów Pomocy Społecznej, z których pielęgniarki/pielęgniarze uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” znajduje się tutaj.

 

Doposażenie w sprzęt pielęgniarski będzie realizowane w następujący sposób:

 

 a). Indywidualne zestawy dla pielęgniarek podnoszących kwalifikacje w ramach projektu.

Dla każdej pielęgniarki/pielęgniarza, która/y podniosła/podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu, Instytucja Realizująca zakupi indywidualny zestaw najpotrzebniejszego sprzętu pielęgniarskiego, z następującego katalogu:

- ciśnieniomierz elektroniczny naramienny,

- aparat do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów,

- ciśnieniomierz ze stetoskopem,

- taca do podawania leków,

- termometr na podczerwień,

- stetoskop.

Wartość jednego indywidualnego zestawu nie może przekroczyć 580 zł (szacunkowe koszty poszczególnych pozycji sprzętu podane są w Katalogu).

Indywidualny zestaw/zestawy należy podać w Załączniku nr 3 w pkt. 2 .

Indywidualny zestaw/zestawy będą przekazane Beneficjentowi razem ze sprzętem, o którym mowa w pkt. b i wchodzą w zakres umowy podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Realizującą (wzór umowy dostępny tutaj).

Wartość indywidualnych zestawów pielęgniarskich nie zawiera się w kwocie o której mowa w punkcie b, ani też nie może zostać przeniesiona na rzecz zakupu sprzętu zgłaszanego przez Beneficjenta.

Wskazanie indywidualnego zestawu jest obligatoryjne i stanowi warunek przekazania Beneficjentowi niezbędnego sprzętu zgodnie z pkt. b.

 

b). Zestawy  niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Beneficjent może dokonać wyboru niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego spośród pozycji zawartych w katalogu, do łącznej kwoty będącej sumą: kwoty gwarantowanej (wynoszącej 16 500 zł, równej dla wszystkich DPS-ów) i kwoty dodatkowej, która jest zależna od liczby pielęgniarek z danego DPS podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu (wynoszącej 1 500 zł za każdą kształcącą się w ramach Komponentu 3 projektu pielęgniarkę/pielęgniarza) z zastrzeżeniem, że łączna kwota (gwarantowana + dodatkowa) nie przekroczy 31 500 zł.

Poniżej prezentujemy kwoty, do wysokości których Beneficjent może zgłosić zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt pielęgniarski:

Liczba pielęgniarek / pielęgniarzy podnoszących swoje kwalifikacje  w ramach Komponentu 3 projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” i pracujących w DPS-ie: Maksymalna kwota, do której Beneficjent może zgłosić zapotrzebowanie na niezbędny sprzęt pielęgniarski:

1

18 000,00 PLN

2

19 500,00 PLN

3

21 000,00 PLN

4

22 500,00 PLN

5

24 000,00 PLN

6

25 500,00 PLN

7

27 000,00 PLN

8

28 500,00 PLN

9

30 000,00 PLN

10 lub więcej

31 500,00 PLN

 

W przypadku wystąpienia oszczędności (np. poprzetargowych lub spowodowanych nieskorzystaniem przez część Beneficjentów z tej propozycji) Instytucja Realizująca dopuszcza możliwość zwiększenia ww. wartości. Jednocześnie IR zastrzega, iż wskazany katalog sprzętu oraz Państwa zamówienie mogą zostać zmniejszone ze względu na uwarunkowania budżetowe projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, rozstrzygnięcie przetargowe lub decyzję Instytucji Pośredniczącej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z przedstawionej powyżej propozycji i akceptują warunki umowy (stanowiącej Załącznik nr 1 poniżej) powinni Państwo przesłać, następujące materiały podpisane przez uprawnioną/-e do tego osobę/-y (reprezentant organu prowadzącego lub osoby działające na podstawie pełnomocnictwa)na adres Instytucji Realizującej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w terminie do 14 lipca (poniedziałek) br.:

- Wykaz niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla Domu Pomocy Społecznej (Załącznik nr 3 poniżej) oraz

- pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia) – wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 (poniżej).

Złożenie zapotrzebowania jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.

 

Kolejne działania będą wyglądały następująco:

  1. Instytucja Realizująca, po zweryfikowaniu zapotrzebowania, przekaże Beneficjentowi do 25 lipca br. umowę (z danymi osób podpisujących umowę).
  2. Beneficjent, po otrzymaniu umowy i jej podpisaniu, przekazuje ją do Instytucji Realizującej w terminie do 5 dni od daty otrzymania umowy.
  3. Instytucja Realizująca po otrzymaniu podpisanych przez Beneficjentów umów, ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu.

Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt do danego DPS. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na Beneficjenta. Wszystkie ewentualne koszty wynikające z przyjęcia oraz utrzymania sprzętu ponosić będzie Beneficjent. Po podpisaniu umowy z wyłonionym dostawcą sprzęt zostanie dostarczony przez dostawcę  do danego DPS – przewidywany termin to październik – grudzień 2014 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu – Panem Piotrem Maurkiem lub z Panią Eweliną Kubacką tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380

 

Materiały do pobrania:

 

 

 

 

——————————————————————————————-

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DOT. ZAKUPU SPRZĘTU PIELĘGNIARSKIEGO W RAMACH PROJEKTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, sprzętu pielęgniarskiego niezbędnego do świadczenia usług pielęgniarskich.

Jednym z celów projektu jest podniesienie jakości usług pielęgniarskich  świadczonych na rzecz mieszkańców DPS, a cel ten ma zostać osiągnięty poprzez podniesienie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego oraz doposażenie go w sprzęt niezbędny do świadczenia usług pielęgniarskich. 1 kwietnia 2014 roku miało miejsce spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji doposażenia personelu pielęgniarskiego Domów Pomocy Społecznej w sprzęt niezbędny do świadczenia usług pielęgniarskich. Instytucja Realizująca do konsultacji zaprosiła przedstawicieli wszystkich 44 DPS-ów z których pielęgniarki ukończyły lub uczestniczą w szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych organizowanych w ramach projektu i tym samym te placówki są uprawnione do skorzystania z doposażenia w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu.

W trakcie spotkania Zastępca Dyrektora ROPS – Rafał Barański, Kierownik projektu – Piotr Maurek oraz Radca prawny – Aleksandra Gątkiewicz przedstawili planowany sposób realizacji przekazania sprzętu DPS. Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w  2013 r. (uczestniczyło w nim 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS), dokonana została aktualizacja potrzeb pielęgniarek oraz  DPS-ów w zakresie niezbędnego sprzętu, w zakresie spełniania wymogów Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na podstawie wyników tej analizy Instytucja Realizująca opracowała katalog sprzętu/wyposażenia wynikający ze zgłaszanych w tym zakresie potrzeb DPS oraz pracujących w nich pielęgniarek, z którego zainteresowane organy prowadzące mogą dokonać wyboru najbardziej potrzebnych i niezbędnych narzędzi, które mogą być zakupione w ramach projektu. Katalog tego sprzętu został uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą.

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Instytucję Realizującą wyłoniony zostanie wykonawca, który zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt, do poszczególnych DPS-ów. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na organ prowadzący DPS. Wszystkie ewentualne koszty związane z przyjęciem oraz utrzymaniem sprzętu ponosić będzie strona przyjmująca sprzęt. Sprzęt będzie przekazany do DPS na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym DPS a ROPS.

Spotkanie miało na celu skonsultowanie z przedstawicielami DPS-ów planowanych działań i przyjętych rozwiązań. W trakcie spotkania przedstawiciele DPS przekazali swoje uwagi oraz podzielili się doświadczeniem związanym z realizacją przetargów związanych z dostawą sprzętu. Przez najbliższe 3 tygodnie istnieje możliwość mailowego zgłaszania Instytucji Realizującej uwag i podpowiedzi oraz ewentualnych pytań.

Informacje związane z doposażeniem w sprzęt pielęgniarski zamieszczane są na stronie projektu w zakładce „Szkolenia i sprzęt dla pielęgniarek, a poniżej udostępniamy materiały i zdjęcia ze spotkania.

 

Materiały do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa 1 dla DPS.

Wzór pełnomocnictwa 2 dla DPS.

Katalog sprzętu pielęgniarskiego dla DPS.

Prezentacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego. 

 

 

——————————————————————————————-

DOPOSAŻENIE DPS W SPRZĘT PIELĘGNIARSKI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, sprzętu pielęgniarskiego niezbędnego do świadczenia usług pielęgniarskich. Sprzęt ten – zgodnie z założeniami programowymi SPPW stanowić ma minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki.

Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w  2013 r. (uczestniczyło w nim 80 DPS oraz 100 pielęgniarek pracujących w DPS), dokonana została analiza zapotrzebowania DPS na niezbędny sprzęt, w zakresie spełniania wymogów Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na podstawie wyników tej analizy Instytucja Realizująca opracowała katalog sprzętu/wyposażenia wynikający ze zgłaszanych w tym zakresie potrzeb DPS oraz pracujących w nich pielęgniarek, z którego zainteresowane organy prowadzące mogą dokonać wyboru najbardziej potrzebnych i niezbędnych narzędzi, które mogą być zakupione w ramach projektu.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia) i Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) zakupiony sprzęt powinien być przeznaczony dla DPS-ów, których pielęgniarki/pielęgniarze uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Wykaz DPS-ów, prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, których personel pielęgniarski uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu znajduje się tutaj.

DPS, których personel pielęgniarski nie uczestniczy w szkoleniach specjalizacyjnych lub kursach kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu nie będą objęte doposażeniem.

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Instytucję Realizującą wyłoniony zostanie wykonawca, który zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt do DPS. Zakup sprzętu, dokonany w ramach przeprowadzonego postępowania, zostanie sfinansowany przez Instytucję Realizującą, przy jednoczesnym przeniesieniu własności sprzętu na organ prowadzący DPS. Wszystkie ewentualne koszty związane z przyjęciem oraz utrzymaniem sprzętu ponosić będzie strona przyjmująca sprzęt.

Sprzęt będzie przekazany do DPS-u na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym DPS a ROPS.

W sprawach związanych z realizacją tego działania proszę kontaktować  się

z Panią Eweliną Kubacką  – tel. 728 431 370, 12 639 14 79, e-mail ekubacka@rops.krakow.pl

 

—————————————-

BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA DPS NA SPRZĘT PIELĘGNIARSKI 

W celu zapewnienia maksymalnego dopasowania oferty sprzętu pielęgniarskiego planowanego do przekazania małopolskim domom pomocy społecznej do potrzeb tych jednostek, w ramach realizacji Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował ankietę dla w.wym. jednostek.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy Dyrektorów domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit. Ankieta pozwoli zaktualizować informacje o zapotrzebowaniu na sprzęt pielęgniarski niezbędny do świadczenia usług pielęgniarskich w DPS zebrane podczas diagnozy w 2010 r. Zależy nam na otrzymaniu jak najpełniejszej informacji od potencjalnych Beneficjentów, dlatego zachęcamy do przekazania nam pisemnie informacji zwrotnej także te DPSy, które nie są zainteresowane otrzymaniem sprzętu pielęgniarskiego w ramach projektu.

Informacje uzyskane na podstawie ankiety zostaną poddane analizie w zakresie spełniania wymogów Celu II SPPW. Wyniki tej analizy posłużą do opracowania wykazu  niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego, który może być planowany do zakupu w ramach projektu. Wykaz ten zostanie Państwu przedstawiony po jego opracowaniu. Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie przekazany Domom Pomocy Społecznej na podstawie umowy. Rozpoczęcie przekazywania jest planowane na III/IV kwartał br.

Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety do 22.02.2013 r. w formie elektronicznej na adres email – ekubacka@rops.krakow.pl lub faksem na nr 12 422 06 36 wew. 44 oraz w formie papierowej na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Ewentualne pytania prosimy kierować do zespołu projektowego „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” drogą telefoniczną na nr (12) 639 14 79, (12) 639 17 01 lub (+48) 728 431 380.

 

Pobierz formularz ankiety w wersji DOCX.

Pobierz formularz ankiety w wersji DOC.